Premium e-journal of social science

Summary


TÜRKİYE'DE KOBİ'LERİN TEŞVİK EDİLMESİ VE DESTEKLENMESİ

KOBİ'ler, ülke ekonomilerin en belirleyici iktisadi unsurlarından birisidir. Özellikle küçük sermayeleri yatırıma dönüştürmeleri, istihdam sağlamaları ve katma değer oluşturmaları KOBİ'lerin önemini ortaya koymaktadır. Ülke ekonomileri için büyük bir öneme sahip olan bu işletmelerin ekonomik varlıklarının korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle finansal sorunlarının çözülmesi, kalifiye personel istihdamının sağlanması, organizasyon problemlerinin ortadan kaldırılması, rekabet üstünlüklerine kavuşturulması, vd. gibi konularda KOBİ'lerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Çalışma ile Türkiye'de KOBİ'lere teşvik sağlayan ve destekleyen kurumlara yer verilmiştir. Bu kurumların sağladığı teşvik ve desteklerin türü, içeriği, kapsamı ve özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bu çalışmanın amacı; KOBİ'lerin nereden, ne zaman ve ne şekilde destek ve yardım alabileceklerinin toplu bir şekilde ortaya konmasıdır. Mevcut değerlendirmeler daha önce yapılan akademik araştırma sonuçları dikkate alınarak yapılmıştır. Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuruluşlar, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, teknik yardım ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar, yerel kuruluşlar ve diğer kuruluşların KOBİ’lere destek ve teşvik sağladığı görülmüştür. Bu kuruluşlar tarafından KOBİ'lere finansman, yatırım, ar-ge, pazar, istihdam, bilgi, danışmanlık, eğitim ve yarım kalmış yatırımların ekonomiye kazandırılması destekleri sağlandığı tespit edilmiştir.Keywords
KOBİ, KOBİ'lerin Desteklenmesi, KOBİ'lerin Teşvik Edilmesi.

References