Premium e-journal of social science

Summary


AR-GE HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TÜRKİYE GSYH ÖNGÖRÜSÜ

Ekonomide yenilik yaratmak için gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve rekabet edebilirlik üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamalarının ekonomik büyüme ve ülkelerarası rekabet üzerindeki etkileri araştırma ve geliştirmeye verilen önemi her geçen gün artırmaktadır. Gelişmiş ülke dinamikleri incelendiğinde bu ülkelerin teknoloji ağırlıklı üretim gerçekleştirdikleri gözlenmektedir. Bu bağlamda AR-GE ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki önem kazanmaktadır. Çalışmanın amacını Türkiye’de 1998-2019 dönemi için araştırma ve geliştirme harcamalarıyla ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi belirlemek oluşturmaktadır. Bu amaçla detaylı bir literatür taramasının yanı sıra, Türkiye’de araştırma ve geliştirme harcamalarına ilişkin istatistiki verilere değinilmiş ve Türkiye’de araştırma ve geliştirme harcamalarıyla ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve GSYH öngörüsü amacıyla farklı yapay sinir ağı modellerinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, doğrusal ilişkileri modelleyebilen zaman serisi regresyonu sonuçları ile birlikte değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda araştırma ve geliştirme harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki olumlu etkilerini destekleyen bulgular elde edilmiştir.Keywords
AR-GE Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Türkiye, Öngörü.

References