Premium e-journal of social science

Summary


COVİD-19 PANDEMİSİNİN LOJİSTİK FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmanın temel amacı Covid-19 pandemisinin Borsa İstanbul’da lojistik ve ulaşım sektöründe hisse senetleri işlem gören firmaların finansal performansı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu bağlamda firmaların mali tabloları Covid-19 öncesi ve Covid-19 dönemi şeklinde iki gruba ayrılmış ve söz konusu iki dönem açısından piyasa ve muhasebe esaslı performans göstergeleri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmada 2019-2020 yıllarına ait 7 lojistik firmasının çeyreklik verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada JAMOVI programı yardımıyla Student's t ve Wilcoxon signed-rank testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Covid-19 döneminde Covid-19 öncesi dönemine göre lojistik sektörü firmalarının piyasa performanslarının etki büyüklüğünün orta seviye yükseldiği tespit edilmiştir. Buna karşın Covid-19 döneminde Covid-19 öncesi dönemine göre lojistik sektörü firmalarının muhasebe temelli performans göstergesi olan öz sermaye karlılığının (ROE) etki büyüklüğünün çok kuvvetli bir şekilde azaldığı belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar Türkiye açısından çok önemli bir konumda olan ve birçok sektörü etkileyen lojistik sektörünün Covid-19’dan etkilenme düzeyini göstermesi açısından önem taşımaktadır.Keywords
Lojistik Performans, Lojistik Sektörü, Borsa İstanbul

References