Premium e-journal of social science

Summary


KENT HAKKI BAĞLAMINDA GÜVENLİK HAKKININ KIRIKKALE KENTİ ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Kent insanların var olduğu bir yaşam alanıdır. Sadece bir toprak parçası olmanın ötesinde, insanların fiziksel ihtiyaçlarından sosyal ihtiyaçlarına, ekonomik ihtiyaçlarından psikolojik ihtiyaçlarına kadar çok geniş bir yelpazede isteklerin karşılandığı bir mekândır. Bu mekânda varlığını sürdüren insanların söz konusu ihtiyaçları giderirken sahip oldukları bazı haklar vardır. Bu haklar literatürde “kentli hakları” olarak ifade edilmektedir. Kentli hakları kentlilerin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal haklarını kentsel mekânda kullanabilmesi, kent yaşamının gerektirdiği şart ve imkânların kentlilere sağlanması olarak tanımlanabilir. Bu hakların başında da “güvenlik hakkı” gelmektedir. Güvenlik, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre fiziksel ihtiyaçlardan sonra geliyor olmasına rağmen bazı durum ve zamanlarda fiziksel ihtiyaçların önüne dahi geçebilmektedir. Bu sebeple bir kent hakkı olarak güvenlik hakkı, kentlilerin sahip olduğu/olması gereken temel haklardan biridir ve kentte yaşayan bireyler, kentsel yaşamda ilişkilerde bulunurken ve ihtiyaçlarını karşılarken bunu güvenlik içerisinde yapabilmelidirler. Bu bağlamda çalışmada kentlilerin sahip olduğu/olması gereken güvenlik hakkı Kırıkkale özelinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Konunun daha objektif olarak değerlendirilebilmesi açısından Kırıkkale’nin yerleşikleri ve kente eğitim almak için gelmiş olan üniversite öğrencileri olarak iki ayrı örneklem grubu belirlenmiş ve örneklem gruplarına Kırıkkale’de güvenlik hakkının karşılanıp karşılanmadığını tespit etmeye yönelik olarak hazırlanmış anket soruları yöneltilmiştir. Çalışmada elde edilen örneklem büyüklüğü, kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 1000 kişiden oluşmaktadır ancak 974 anket formu değerlendirmeye alınmıştır. İki farklı örneklem grubundan oluşan çalışmada her bir grup 487 kişi ile temsil edilmektedir. Anket soruları aracılığıyla toplanan verilerin SPSS ile analizi sonucunda, Kırıkkale kentindeki yerleşiklerin üniversite öğrencilerine oranla kentsel mekânda daha az tedirginlik yaşadıkları, kentsel ve kişisel yaşam kalitesine yönelik olan altyapı, işsizlik ve çevre kirliliği konularını, güvenlik hakkına oranla daha öncelikli olarak değerlendirdikleri görülmüştür.Keywords
Kent, Kentli Hakları, Güvenlik Hakkı, Kırıkkale Kenti

References