Premium e-journal of social science

Summary


Çüngüş Surp Garabed Manastırı ve Yapısal Özellikleri

Çüngüş, Diyarbakır kentinin kuzeybatısında bulunan ilçelerinden biridir. Yapılan araştırmalar geçmişte Çüngüş’te belli bir Ermeni nüfusun yaşadığını göstermektedir. İlçede bulunan kilise ve manastır yapıları da bu bilgiyi doğrular niteliktedir. Bu yapılardan biri olan Surp Garabed Manastırı, geçmişten günümüze varlığını korumuştur. Manastır ile ilgili yapılan literatür taramasında çok fazla yazılı ve görsel kaynağa ulaşılamamıştır. Çalışmanın amacı; Surp Garabed Manastırını belgelemek ve gelecek kuşaklara aktarılması için tanıtımını yapmaktır. Çalışmada yöntem olarak; öncelikle Ermeni tarihi ile ilgili kaynak taraması yapılmıştır. Çüngüş’te yaşamış olan Ermeni halk ile ilgili sözlü-yazılı kaynaklar araştırılmıştır. Çüngüş’te bulunan tescilli yapılara ulaşmak için ilgili kurumlardan destek alınmıştır. Yapının rölöve ve restitüsyon çizimleri autocad programı yardımı ile incelenerek analiz edilmiş, düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca yapı ve içinde bulunduğu bölge ile ilgili detaylı bir biçimde görsel ve yazılı kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır. Manastır yapısı ile ilgili belgelemenin yapılması ile yapının literatürdeki yerini alması hedeflenmektedir. Bu çalışma; Surp Garabed Manastırı’nın durum tespiti yapılarak, ilgili makamlarca koruma altına alınması ve farkındalığının oluşturulması bakımından önem taşımaktadır.Keywords
Çüngüş, Manastır, Koruma, Kültürel Miras

References