Premium e-journal of social science

Summary


SOSYAL SERMAYENİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: GELENDOST MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Sosyal sermayenin toplum gelişimindeki önemi ve etkinliği uzun yıllardır incelenmektedir. Her bireyin farklı başarı hedefleri vardır. Amaç bu başarıya ulaşabilmektir. Sosyal sermaye bireylerin başarıya ulaşmak için kullandıkları bir kaynaktır. Sosyal sermaye ekonomik açıdan kişi ve kurumlar arasındaki güvene bağlı ilişkilerin incelenmesi olarak ifade edilebilir. Sosyal sermaye, bireyler ve kurumlar arasındaki güvene dayalı ilişkilerin incelenmesi olarak ekonomik açıdan ifade edilebilir. Bu çalışmada; Ağbuba'nın 3x2 Başarı Hedefi Modelinin 3x2 Başarı Hedefi Modeli Ölçeği (2014) ve Uçar'ın Sosyal Sermaye Ölçeği'nin (2016) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmasında Sosyal Sermaye Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma Gelendost Meslek Yüksekokuluna devam eden 113 öğrenci ile gerçekleştirilmiş ve En Küçük Kareler Yaklaşımı ile Sosyal Eşitlik Modeli Analizi kullanılarak test edilmiştir. Kısmi En Küçük Kareler ile Yapısal Eşitlik Modellemesi varyans tabanlı bir biçimde ölçülen yapıların, varyans temelli ilişkilerini test etmektedir. Sosyal sermaye üzerindeki olumlu etki, akademik başarı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu etki regresyon katsayısı olarak tanımlanır ve bu değer, 0.460’dır. Bu değerin yorumu ise sosyal sermayede gerçekleşen 1 birimlik değişim başarıya %46 düzeyinde olumlu ve anlamlı etki etmektedir. Sosyal sermayenin sosyal başarısını etkileyen çalışmanın sonucu olarak görülmüştür. Bu çalışmadan sonra akademik başarıyı etkileyen diğer faktörlerin araştırılması hedeflenmektedir.Keywords
Sosyal Sermaye, Akademik Başarı, Yapısal Eşitlik Modeli, En Küçük Kareler Yaklaşımı.

References