Premium e-journal of social science

Summary


KURUMSAL İTİBARIN OLUŞUMUNDA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BİREYSEL ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı; kurumsal itibarın oluşumunda, muhasebe meslek mensuplarının bireysel özelliklerinin rolünün araştırılmasıdır. Çalışmada öncelikle kurumsal itibar, kurumsal İmaj kurumsal sosyal sorumluluk çevreye duyarlılık kurumsal itibarı oluşturan faktörler ele alınmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde ise araştırmanın evrenini oluşturan, İstanbul Serbest Mali Müşavirler odasına bağlı toplam 1085 serbest muhasebeci mali müşavire anket yapılmıştır. Bu anketin; ilk bölümde demografik özellikler bilgi formu, ikinci bölümünde “Kurumsal İtibar Ölçeği” yer verilmiş ve anketlerden elde edilen verilere SPSS 20 programından yararlanılarak güvenirlik, frekans ve farklılık analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda, kurumsal itibar ile muhasebe meslek mensuplarının bireysel özelliklerinden cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslekte geçirilen süre ve toplam çalışan sayısı arasında istatistik anlamda farklılık bulunmuştur.Keywords
Muhasebe Meslek Mensubu, Kurumsal İtibar, Güvenirlik, Kişisel Özellikler.

References