Premium e-journal of social science

Summary


ÖZEL GEREKSİNİMLİ VE NORMAL GELİŞEN ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETE DUYARLIK DÜZEYLERİ

Bu çalışmada, annelerin çocuğa yönelik şiddete duyarlıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocuğa sahip 110 anne oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Çocuğa Yönelik Şiddete Duyarlık Ölçeği (ÇOYŞÖ) kullanılmıştır. Veri analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve t Testi uygulanmıştır. Sonuç olarak; annelerin çocuğa yönelik şiddete duyarlıklarının; yaş, çocuk sayısı ve çocuk yetiştirme tutumlarına göre fark oluşturmadığı belirlenmiştir. Öğrenim durumu ve gelir düzeyi değişkenlerinin ise çocuğa yönelik şiddete bakışta farklılık oluşturduğu bulunmuştur. Lise ve üniversite mezunu annelerin ilkokul mezunu annelere göre, orta gelir düzeyindeki annelerin düşük gelir düzeyindeki annelere göre çocuğa yönelik şiddete duyarlıklarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Özel gereksinimli veya normal gelişim gösteren çocuğa sahip olmak, annelerin çocuğa yönelik şiddete duyarlıklarında anlamlı bir fark oluşturmamıştır.Keywords
Çocuğa yönelik şiddet, özel gereksinimli çocuklar, şiddete duyarlık

References