Premium e-journal of social science

Summary


ENGELLİ BİREYLERE SAHİP EBEVEYNLERİN MUTLULUK ve MANEVİYAT ANALİZİ

Bu çalışmada, engelli çocuğa sahip ebeveynlerin demografik özellikleri ve engellilik durumu açısından mutluluk ve maneviyat düzeyleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 öğretim yılında Kahramanmaraş ilinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri ve örgün eğitim kurumlarında eğitim alan, engelli 162 çocuğun anne ve babaları oluşturmuştur. Örnekleme dahil olan anne-babalara Kişisel Bilgi Formu ile İbrahim Demirci tarafından 2017 yılında geliştirilmiş, 5li likert tek boyut ve 6 maddeden oluşan “Mutluluk Ölçeği” ve “Maneviyat Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde t-testi ve tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştırKeywords
Engelli, Mutluluk, Spiritüalite

References