Premium e-journal of social science

Summary


İŞLETMELERDE ÖNERİ SİSTEMİNİN KATKILARI VE SONUÇLARI

Öneri sistemi, işgöreni odak noktasına alan ve kalite yaklaşımının ana unsurudur. İşlevsel ve dinamik bir öneri sisteminin inşa edilmesinin temel koşulu üst yönetimin bu konuda gereken dikkati göstererek iyi bir tasarım yapıp uygulamaya koyabilmesidir. Bu sistem geniş ölçekli üretim işletmelerinin pek çoğunda kullanılmakla birlikte Küçük ve Orta Büyüklüklerdeki İşletmeler (KOBİ) niteliğindeki işletmelerde de yerini almaya başlamıştır. Öneri sistemi, yönetime katılmanın etkin ve düzenli olarak sağlandığı, yönetime katılma sistemlerinin kurumsal olarak işlev kazandırıldığı yöntemler ve alan yazında sıkça yer bulan bir uygulamadır. Bu şekilde, işgörenlerin düşünsel yetenek ve kapasitelerinin, fikir alışverişlerinin ve geliştirici deneyimlerinin işletme veya örgüt lehine kullanılması amaçlanmaktadır. Öneri sistemi işgören katılımının sağlanması, üretime ve yönetime dair kararların çalışanlarla müşterek platformlarda verilmesi düşüncesi ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde kar amacı güden ve gütmeyen her modern işletme ve örgütte öneri sistemi ile gerek çalışanlardan ve gerekse paydaşlardan fikir ve eleştirileri toplayarak anlamlı sonuçlara dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Etkili bir öneri sistemi için öncelikle üst yönetimin bu konuda destekleyici olması gerekmektedir. Yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı işletilen bir öneri sistemi ile kalite ve verimlilik başta olmak üzere pek çok noktada katma değeri yüksek faydalar elde edilebilir. Bu çalışmada öneri sistemi kavramı incelenmiş, öneri sistemini kavramının tanımı yapıldıktan sonra amaçları, çıktıları, işleyişi destek noktaları hakkında açıklamalar yapılmıştır.Keywords
Öneri Sistemi, Kalite, Yönetime Katılma, İşletme, Yönetim

References