Premium e-journal of social science

Summary


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK DÜZEYLERİ VE SİBER ZORBALIĞA KARŞI VERDİKLERİ TEPKİLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Literatürde lise öğrencilerinin siber zorbalığa verilen tepkilerini siber zorbalık ve mağduriyet, siber zorbalığa karşı tepkiler ve demografik değişkenler açısından inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Siber zorbalık ve bu konuda bireylerin yaptığı eylemlerin insanların kişiliklerini etkilediğini göz önünde bulundurursak bu konunun araştırılması gerektiği söylenebilir. Çalışmada; lise öğrencilerinin siber zorbalığa verilen tepkilerini siber zorbalık ve mağduriyet, siber zorbalığa karşı tepkiler ve demografik değişkenler(cinsiyet, sınıf, örgün eğitim görülen kurum türü, kardeş sayısı, anne-baba eğitim durumu, aile geliri ve akademik başarı durumu) açısından incelenmiştir. Araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın bağımsız değişkenleri Siber Zorbalık ve demografik değişkenler (cinsiyet, sınıf, örgün eğitim görülen kurum türü, kardeş sayısı, anne-baba eğitim durumu, aile geliri ve akademik başarı durumu) bağımlı değişkeni ise Siber zorbalığa karşı verilen tepkiler. Elde edilen bulguların analizleri için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16.0 programı kullanılmıştır. Siber zorbalığa verilen tepkilerin; cinsiyet, sınıf, eğitim gördüğü kurum türü, anne baba eğitim düzeyleri, ailenin aylık gelir düzeyi, akademik başarı durumuna göre anlamlı farklar oluşturduğu görülmüştür.Keywords
Siber Zorbalık, Siber Zorbalığa Karşı Tepkiler, Lise Öğrencileri

References