Premium e-journal of social science

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİM POLİTİKALARI: DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
(SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT POLICIES OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES: EXAMPLE OF DIYARBAKIR METROPOLITAN MUNICIPALITY )

Author : Muzaffer BİMAY    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10
Page : 389-413
    


Summary

İnsanoğlunun gelecekte yaşamını sürdürebilmesinin en temel şartlarından birisi sürdürülebilir çevrenin sağlanmasıdır. Dünyada ve Türkiye’de sanayileşme, nüfus artışı, kentleşme ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak son iki yüzyılda artan çevresel sorunlar, yerel, ulusal ve küresel toplumsal yaşamı tehdit eder hale gelmiştir. Kentlerde meydana gelen bu çevresel sorunları önlemede kimlerin hangi politikaları uygulayacağı ve yetki, görev ve sorumluluk açısından sınırlarının ne olacağı son dönemlerin önemli bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkmıştır. Buradan hareketle bu çalışma, hızlı nüfus artışı nedeniyle sürekli büyüyen kentlerin artan çevre sorunlarını çözmek ve bunu sürdürebilir hale getirmek için büyükşehir belediyelerinin ne tür politikalar uyguladıkları ve bu sorunlarla mücadelede yetki, görev ve sorumluluklarının neler olduğunu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi örneği üzerinden açıklamaya çalışmaktadır. Buna ek olarak, çevresel sorunlarla mücadelede dünyadaki ve ülkemizdeki sürdürülebilir çevre politikalarının gelişim seyrine değinilmekte ve büyükşehir belediyelerinin çevreye ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları merkez-yerel ilişkileri bağlamında ela alınarak öneriler geliştirilmektedir. Çalışmada kullanılan bulgular, nitel veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde çevre sorunlarıyla ilgilenen birimlerin yetkilileriyle yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Elde edilen bulgulardan, sürdürülebilir çevre konusunda Büyükşehir Belediyesinin görevleri kapsamında hizmet sunmayı içselleştiği, ancak sürdürülebilir çevreyi sağlamada yetki, görev ve sorumlulukları açısından sınırlı kaldığı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla sürdürülebilir çevrenin kentlerde sağlanabilmesi için çevre konularındaki tüm görev ve yetkilerin büyükşehir belediyelerinde toplanılması gerektiği ayrıca belirtilmiştir.Keywords
Sürdürülebilir Çevre, Kentleşme

Abstract

One of the most basic conditions for humanity to survive in the future is the provision of a sustainable environment. Due to industrialization, population growth, urbanization and technological developments in the world and Turkey, increasing environmental problems in the last two centuries have become threatening to local, national and global social life. In preventing these environmental problems occurring in cities, who will implement what policies and what their limits will be in terms of authority, duty and responsibility have been an important topic of discussion in recent periods. Thus, in this study, to solve the problems of the cities are constantly growing because of rapid population growth increasing environmental and to make it sustainable, and what types of policies are implemented to tackle these issues, the metropolitan municipalities powers, duties and responsibilities that tries to explain through the example of Diyarbakır Metropolitan Municipality. In addition, the development of sustainable environmental policies the environmental challenges in the world and in our country in relation to the progress of the environment of the municipality and outlines the duties, powers and responsibilities of Central-Local relations in the context of ela based recommendations are developed. The results used in the study were obtained from interviews with officials of units dealing with environmental problems in Diyarbakir Metropolitan Municipality using semi-structured interview technique from qualitative data collection methods. From the findings, it has been revealed that the Metropolitan Municipality has internalized the provision of services within the scope of its duties regarding the sustainable environment, but remains limited in terms of its powers, duties and responsibilities in providing the sustainable environment. Therefore, it is also stated that all duties and powers on environmental issues should be collected in metropolitan municipalities in order to ensure a sustainable environment in cities.Keywords
Sustainable Environment, Urbanization