Premium e-journal of social science

TÜRKİYE'DE KOBİ'LERİN TEŞVİK EDİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
(ENCOURAGING PROMOTING AND SUPPORT OF SMES IN TURKEY )

Author : Gülsevil MECEK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 53-65
    


Summary

KOBİ'ler, ülke ekonomilerin en belirleyici iktisadi unsurlarından birisidir. Özellikle küçük sermayeleri yatırıma dönüştürmeleri, istihdam sağlamaları ve katma değer oluşturmaları KOBİ'lerin önemini ortaya koymaktadır. Ülke ekonomileri için büyük bir öneme sahip olan bu işletmelerin ekonomik varlıklarının korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle finansal sorunlarının çözülmesi, kalifiye personel istihdamının sağlanması, organizasyon problemlerinin ortadan kaldırılması, rekabet üstünlüklerine kavuşturulması, vd. gibi konularda KOBİ'lerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Çalışma ile Türkiye'de KOBİ'lere teşvik sağlayan ve destekleyen kurumlara yer verilmiştir. Bu kurumların sağladığı teşvik ve desteklerin türü, içeriği, kapsamı ve özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bu çalışmanın amacı; KOBİ'lerin nereden, ne zaman ve ne şekilde destek ve yardım alabileceklerinin toplu bir şekilde ortaya konmasıdır. Mevcut değerlendirmeler daha önce yapılan akademik araştırma sonuçları dikkate alınarak yapılmıştır. Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuruluşlar, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, teknik yardım ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar, yerel kuruluşlar ve diğer kuruluşların KOBİ’lere destek ve teşvik sağladığı görülmüştür. Bu kuruluşlar tarafından KOBİ'lere finansman, yatırım, ar-ge, pazar, istihdam, bilgi, danışmanlık, eğitim ve yarım kalmış yatırımların ekonomiye kazandırılması destekleri sağlandığı tespit edilmiştir.Keywords
KOBİ, KOBİ'lerin Desteklenmesi, KOBİ'lerin Teşvik Edilmesi.

Abstract

SMEs are one of the most decisive economic elements of the country's economies. The fact that SMEs transform their small capital into investments, provide employment and create added value reveals the importance of SMEs. The economic assets of these enterprises, which are of great importance for the economies of the country, need to be protected and improved. Especially solving financial problems, providing qualified personnel, eliminating organizational problems, gaining competitive advantages, etc. SMEs should be encouraged and supported in such matters. providing incentives to SMEs in Turkey with Labor and the place it has been given to supporting institutions. Information about the type, content, scope and features of the incentives and supports provided by these institutions has been provided. The purpose of this study; It is a collective demonstration of where, when and how SMEs can get support and assistance. The current evaluations have been made taking into account the results of previous academic research. public institutions and organizations in Turkey, professional organizations, private institutions, nongovernmental organizations, technical assistance and consulting service providers, international organizations, has been shown to local agencies and other organizations to provide support and incentives to SMEs. It has been determined by these organizations that SMEs are provided with financing, investment, R&D, market, employment, information, consultancy, training and support for unfinished investments.Keywords
SMEs, Supporting SMEs, Encouraging SMEs.