Premium e-journal of social science

SWARA VE ARAS YÖNTEMLERİ İLE TÜRKİYE’DE 1980 SONRASINDAKİ SEÇİMLERİN KATILIM VE ÇOĞULCULUK KRİTERLERİNE GÖRE SIRALANMASI
(RANKING OF AFTER 1980 ELECTIONS BY CONTRIBUTIONS AND PLUARISM CRITERIA BY USING SWARA AND ARAS METHOD )

Author : Muhammed MARUF    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 35-44
    


Summary

Karar verme insan hayatının en önemli parçalarından birisidir. Karar verme aynı zamanda yönetim işlevinin de en önemli parçasıdır. İşletmeler sürekli olarak çok sayıda kriteri göz önüne alarak alternatifler arasından seçim yapma veya sıralama durumları ile karşı karşıya kalmaktadır. Literatürde birbiri ile çelişen kriterlere sahip karar problemlerinin sistematik bir şekilde çözümü için çok kriterli karar yöntemleri kullanılmaktadır. Literatürde çok sayıda çok kriterli karar verme yöntemi mevcuttur. Çok kriterli karar verme yöntemleri literatürde genellikle işletme problemlerine ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılmıştır. Bu çalışmada, çok kriterli karar verme yöntemlerinin özgün bir konuda kullanılması amaçlanmıştır. Bu amaçla SWARA ve ARAS yöntemleri ile Türkiye’de 1980 sonrası seçimlerin katılım ve çoğulculuk kriterlerine göre sıralanması amaçlanmıştır. Katılım ve çoğulculuk kriterleri olarak; seçimlere katılım oranı, seçime giren parti sayısı, seçim sonuçlarına göre meclise giren parti sayısı, seçim sonuçlarına göre meclise giren engelli vekil sayısı, seçim sonuçlarına göre meclise giren kadın vekil sayısı ve seçim sonucunda siyasi iktidarın değişme durumu belirlenmiştir. Belirlenen kriterlerin ağırlıkları SWARA yöntemi ile hesaplanmış ve seçimler ARAS yöntemi ile sıralanmıştır. Çalışma sonucunda 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan seçimler katılım ve çoğulculuk kriterlerine göre ilk iki sırada bulunmuştur.



Keywords
ÇKKV, SWARA, ARAS

Abstract

Decision making is one of the most important parts of human life. Decision making is also the most important part of the management function. Businesses are constantly faced with the situation of choosing among alternatives or ranking situations by considering many criteria. In the literature, multi-criteria decision methods are used for the systematic solution of decision problems with conflicting criteria. There are many multi-criteria decision making methods in the literature. ulti-criteria decision making methods are generally used in decision making processes related to business problems in the literatüre. In this study, it is aimed to use multi-criteria decision making methods in a specific subject. For this purpose, Swarna and Turkey ranking of after 1980 elections made by using of SWARA and ARAS methods. As criteria for participation and pluralism; The rate of participation in the elections, the number of parties entering the elections, the number of parties entering the parliament according to the election results, the number of disabled representatives entering the parliament according to the election results, the number of female representatives entering the parliament according to the election results and the change in the political power as a result of the election. The weights of the determined criteria were calculated with the SWARA method and the selections were listed with the ARAS method. As a result of the study, the elections held on 7 June 2015 and 1 November 2015 were ranked in the first two places according to participation and pluralism criteria.



Keywords
MCDM, SWARA, ARAS