Premium e-journal of social science

KÜRESELLEŞME VE NEO-LİBERALİZM EKSENİNDE ULUS-DEVLETLERİN YENİ EKONOMİ POLİTİKALARI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(NEW ECONOMİC POLİCY OF THE NATİON-STATES ON THE AXİS OF GLOBALİZATİON AND NEOLİBERALİSM: AN EVALUATİON ON TURKEY )

Author : Selahaddin BAKAN  & Şaban ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 101-125
    


Summary

Dünya yirmi birinci yüzyıla girerken, aslında çok daha önceden başladığı fakat bu dönemde farklı anlayış ve hızla yayıldığı kabul edilen küreselleşme ile karşı karşıya kalmıştır. Bu dönemi farklı kılan unsurların en önemlisi yine dünya çapında 1970’lerin krizlerine çare bulamayan kapitalizmin yeni bir evreye girerek neo-liberal politikalar biçiminde kendini göstermesidir. Kısaca dünya çapında mal, sermaye ve hizmet akışlarının serbestliğine dayalı bir sistem olan neo-liberalizmin, 1970’lerin sonunda, ABD’de Reagan, İngiltere’de Thatcher tarafından uygulanması ile birlikte dünyada yaygınlık kazandığı, diğer birçok gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin de küreselleşmenin etkisiyle bu politikaları dikkate almak zorunda kaldığı görülmüştür. Dünyadaki bu yeni sürecin ulus-devletler üzerine siyasi, sosyal ve en önemlisi ekonomik etkileri üzerine tartışmaların yoğun bir şekilde yaşandığı bilinmektedir. Bu tartışmaların giderek arttığı ve günümüzde de devam ettiği söylenebilir. Neo-liberal politikaların, küreselleşmenin de etkisiyle hız kazanması diğer ulus-devletler gibi Türkiye’yi de etkilemesi beklenen bir gelişme olmuştur. Çünkü Türkiye hem bu sürecin başlangıcında siyasi, sosyal ve ekonomik krizleri yoğun olarak yaşamış hem de Batı dünyası ile sürdürülen sıkı ilişkiler bu gelişmelerin Türkiye’de de yaşanmasına sebep olmuştur denilebilir. Neo-liberalizm ve küreselleşmeye bağlı olarak yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye etkilerinin başlangıcı olarak araştırmacıların genellikle 24 Ocak 1980 tarihini işaret ettikleri görülmektedir.Keywords
Küreselleşme, neo-liberalizm, ulus-devlet, 24 Ocak Kararları

Abstract

As the world has entered the twenty-first century, it has been faced with globalization, which is considered to have started long ago but has spread rapidly and with different understanding in this period. The most important factor that makes this period different is that capitalism, which could not find a solution to the crises of the 1970s worldwide, entered a new phase and emerged as neo-liberal policies. In short, it was seen that neo-liberalism, which is a system based on the freedom of flows of goods, capital, and services around the world, became widespread in the world with its implementation by Reagan in the USA and Thatcher in England at the end of the 1970s. Many other developed and underdeveloped countries have also had to take these policies into account with the effect of globalization. Many other developed and underdeveloped countries have also had to take these policies into account with the effect of globalization.

It is known that there are intense discussions on the political, social, and most importantly economic effects of this new process in the world on nation-states. It can be said that these discussions have increased and continued today. Accelerating with the effect of globalization, the affecting neoliberal policies to Turkey, as well as other nation-states, was an expected development. Because Turkey both lived political, social, and economic crisis intensely at the beginning of this process, and it could be said that maintained close relations with the Western world has led to the emergence of these developments in Turkey. İt is seen that researchers often point to January 24, 1980, as the beginning of effects of Neo-liberalism and developments due to globalization inTurkey.

Keywords: Globalization, neo-liberalism, nation-state, January 24 DecisionsKeywords
Globalization, neo-liberalism, nation-state, January 24 Decisions