Premium e-journal of social science

DENİZ TİCARETİNİN EKONOMİYE KATKISI
(THE CONTRIBUTION OF MARITIME TRADE TO THE ECONOMY )

Author : Belgin BAĞRIAÇIK  ; Uğur ERBAY & Eylül BAĞRIAÇIK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 212-222
    


Summary

Dünyanın oldukça büyük bir kısmı sularla kaplıdır. Gezegenin büyük bir kısmını kaplayan su kütlesi insanlık tarafından ulaşım amaçlı ilk olarak milattan önce 400lü yıllarda kullanıldı. Başta küçük ve kısa mesafeli sular olan nehirlerde başlayan ulaşım, daha sonra genişleyerek denizlerde de devam etti. İlk açık denize çıkmayı başaran gemiler hem yelken hem de kürek kullanmaktaydı. Daha sonra deniz araçlarının açık denizlerde yaygın kullanımıyla birlikte Akdeniz’de ticaret akımı oluştu. Gemilerin, karada ticarette kullanılan develere göre daha kullanışlı ve verimli olduğu ortaya çıktı. Bir süre sonra gemilerde kürek kullanımı tamamıyla bırakılarak yelkenli kullanımına geçildi. Müslümanlar tüccarların Akdeniz’e ticaret için gelen, ipek ve baharat gibi ürünleri getiren Avrupalı denizciler için yüksek vergi tutması sebebiyle Avrupalılar yeni ticaret yolları aramak zorunda kaldı. Ticaret sebebiyle yeni bölgeler keşfeden Avrupalılar, buralarda ‘koloni’ adı verilen yerleşim alanları kurdu. Avrupa’dan fazla talep alan ürünlerin üretilmesiyle koloniler ve Avrupa arasında bir ticaret ilişkisi oluştu. Bu ürünlerin düzenli ve güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için deniz taşımacılığına olan talep yoğunlaştı. Bu ticari düzeni korumak ve tüccarların kârlı ticaret yapabilmesi için merkantilizm adında ticari bir politika geliştirildi. Daha sonra sanayileşmeye başlayan Avrupa, daha çok hammadde ve kaynağa ihtiyaç duymaya başladı. Bu durumun sonucunda tüccarların serbest olarak ticaret yapabilmesini sağlayacak bir politika ortaya çıktı. Bu politika ile beraber uluslararası ticaret kısıtlayıcı durumlar olmadan hızla ilerledi ve deniz ticareti geçmişte de günümüzdeki gibi önemli bir ticaret alanı haline geldi. Deniz ticaretinin geçmişten günümüze daha da önem kazanması sonucu günümüzde ticaretin %80’ i deniz üzerinden yapılmaya başlandı. Tarih boyunca medeniyetlerin deniz üzerinden kıtalararası yolları kullanarak oluşturdukları bu ticaret biçiminin günümüzde de önemini kaybetmemesi önemli bir durum olup bu çalışmada da deniz ticaretinin geçmişten bugüne gelişimi ve günümüzdeki ekonomik etkisi betimsel tarama modeli ile incelenmiştir.Keywords
Deniz ticareti, Merkantilizm, Ekonomi, Serbest ticaret

Abstract

Most of the Earth's surface is covered by water. It’s first use as a mode of transportation came around 400 BC. The first attempts were made in small and relatively short rivers and eventually went on to take place in the seas. The first ships that navigated the sea used both oars and sails. The use of these ships brought with it trade within the Mediterranean Sea. It turned out that use of ships in trade was much more useful and efficient than the use of camels. Eventually the use of oars in ships were completely abandoned due to the use of sails. Due to high tariffs the Muslims imposed on products such as silk and spices, European traders started to explore the seas to find alternative routes. These explorers who found as of yet unknown lands and established “colonies”. The goods these colonies produced lead to trade between these lands and Europe. The demand for safe and stable trade between Europe and these lands increased the demand for maritime trade as well. To protect the stability of this trade and to increase the profits of merchants, a policy called “mercantilism” developed. Then the Industrial Age brought with it an increased demand for raw materials and goods. As a result of this, systems that allowed free trade were developed. With this policy the restrictions that prohibited trade were abolished and maritime trade flourished under these conditions and became a staple of our times. Through the conditions that have been mentioned, currently the maritime trade represents 80% of the total trade that takes place. The history of maritime trade done between civilisations which hasn’t yet to lose it’s influence is of utmost importance and has in this study the history and the current state of maritime trade been examined through a descriptive analysis.Keywords
Maritime trade, Mercantilism, Economy, Free trade