Premium e-journal of social science

TÜRKİYE’DEKİ KIRSAL KESİMİN İSTİHDAMI VE BU BAĞLAMDA EMİRDAĞ İLÇESİNİN İŞGÜCÜ YAPISININ İNCELENMESİ
(EMPLOYMENT OF THE RURAL SECTION IN TURKEY AND INVESTIGATION OF THE LABOR STRUCTURE OF EMİRDAĞ DISTRICT IN THIS CONTEXT )

Author : Akif ABDULLAH  M. Can YARDIMCI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 417-430
    


Summary

Türkiye’de işgücü piyasasında tarımda kayıt dışılığın devam ettiği ve genel istihdam içinde genç işsizlik oranının yüksek olduğu, kadınların işgücüne katılımının az olduğu bir dönemde kırsal istihdamın araştırılması kaçınılmaz olmuştur. Tarımın istihdam içindeki payı azalmakla birlikte etkinliği halen devam etmektedir. Kayıt dışılığın azaltılması ve üretimin arttırılması için kırsal kesimdeki işgücü yapısının araştırılıp, sorunlarının çözümü için politikalar geliştirilmelidir. Çalışmamızda kırsal kesime örnek teşkil edecek ilçelerimizden Emirdağ’ın işgücü yapısı en az son 5 yıllık verilere göre araştırılarak ortaya konulacaktır. Elde edilen verilere göre kadınların ve erkeklerin istihdam içindeki yeri, problemleri ve sorunları için çözüm yolları önerilecektir. Bu nedenle ilçemizdeki istihdam yapısının sağlıklı olarak belirlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.Keywords
Kırsal Kesim, İstihdam, İşsizlik, Tarım, Ekonomi

Abstract

It has become inevitable to investigate rural employment in a period when the unregistered agriculture in the labor market in Turkey continues and the rate of youth unemployment in general employment is high and the labor force participation of women is low. The activity is still continuing with the decrease in the share of agriculture in employment. It is necessary to investigate the structure of the labor force in the countryside and develop policies for solving their problems to reduce the informality and to increase the production. In our research, Emirdağ's labor force structure will be investigated according to at least the last 5 years' data. According to the obtained data, solutions for the place, problems and problems of men and women in employment will be proposed. For this reason, the employment structure in our district needs to be determined and assessed in a healthy way.Keywords
Rural, Employment, Unemployment, Agriculture, Economy.