Premium e-journal of social science

Forensic Accounting and Its Future
(Forensic Accounting and Its Future )

Author : Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL  Cihat SAVSAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 368-380
    


Summary

Tüm dünyadaki ekonomik, mali ve finansal sistemlerde yaşanan gelişmeler, iletişim ve teknolojik olanaklarının artması ile birlikte sosyolojik yapıların da hızlı bir şekilde değiştirmesine yol açmaktadır. Ekonomik ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak, işletme organizasyonlarında ve yönetim süreçlerinde meydana gelen yeni değişimler, muhasebe kavramında değişimlere ve gelişen anlayışlara yol açmaktadır. Günümüzde muhasebe ve denetim mesleğinin önemli bir değişim sürecinden geçmesi ve bununla birlikte de güven konusunda ciddi boyutlarda zedelenme olduğu da bir gerçektir. Bu değişim ve gelişim işletmeler açısından olumlu etkiler yarattığı gibi yeni ve karmaşık suçlar ve suç işleyen mekanizmalar da ortaya çıkartmaktadır. Böylece suç ile mücadele eden kuruluşlar, adalet sisteminin üyeleri ve suçtan etkilenip mağdur olan gerçek veya tüzel kişiler bu alanlarda uzman olan insanlardan teknik destek veya bilgi almak zorunda kalmaktadırlar. Adli ve muhasebe kavramlarının bir araya gelmesi ile Adli Muhasebe kavramı oluşturulmuştur. Bu kavramlardan adli kavramı, konunun hukuksal boyutuna, muhasebe kavramı ise iktisadi faaliyetler neticesinde oluşan hesap işleri boyutuna değinmektedir. Bu çalışma sistematik derleme yöntemiyle hazırlanmıştır. Çalışma belirlendikten sonra çalışma ile ilgili veri tabanlarında literatür taraması için anahtar kelimeler belirlenerek araştırma gerçekleştirilmiştir. Adli muhasebe ve adli muhasebecilik mesleğini konu alan bu araştırmada, adli muhasebe kavramı ve adli muhasebenin ne anlama geldiği detaylı bir şekilde araştırılmıştır. Bu adımlardan sonra araştırılan konu ile ilgili başlıklar ve içerikler belirlenmiştir.Keywords
Muhasebe, Adli Muhasebe, Hileli İşlemler, Hile.

Abstract

developments in economic, financial and financial systems of all countries lead to rapid change of sociological structures with the increase of communication and technological possibilities. As a result of economic and technological developments, new changes in business organizations and management processes lead to changes in the concept of accounting and developing understandings. Today, it is also a fact that the accounting and auditing profession is going through a significant process ofchange, and with it, there is a serious damage to trust. This change and development has positive effects for businesses as well as new and complex crime and criminal mechanisms. Thus, organizations that fight crime, members of the justice system and real or legal persons who are affected and victimized by crime have to get technical support or information from people who are experts in these fields. The concept of forensic accounting was created by combining the concepts of forensic and accounting. From these concepts, the concept of forensics refers to the legal dimension of the subject, and the concept of accounting refers to the dimension of accounting work that occurs as a result of economic activities. This study was prepared by systematic compilation method. After the study was determined, keywords were determined for literature review in the databases related to the study and research was carried out. In this research on the profession of forensic accounting and forensic accounting, the concept of forensic accounting and what forensic accounting means are investigated in detail. After these steps, the topics and contents related to the researched topic are determined.Keywords
Accounting, Forensic Accounting, Fraudulent Transactions, Fraud.