Premium e-journal of social science

THE PLACE AND IMPORTANCE OF HYBRIDITY IN ARTS AND CRAFTS AND ARTS NOUVEAU ART MOVEMENTS
(THE PLACE AND IMPORTANCE OF HYBRIDITY IN ARTS AND CRAFTS AND ARTS NOUVEAU ART MOVEMENTS )

Author : Fatıma TOKGÖZ GÜN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 394-405
    


Summary

İlk örnekleri mağara duvarlarına dayanan sanat çalışmalarının günümüze kadar gelen serüveninde bir değişim ve gelişim söz konusudur. Sanat yapıtlarında gerçekleşen her değişim bir gelişmenin sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu değişim aynı zamanda yapılan çalışmalarda melezliğe de olanak tanımaktadır. Melezlik kulağa olumsuz bir çağrışım gibi gelse de sebep olduğu değişim ile sanat alanında çok daha kuvvetli, etkileyici sonuçların ortaya çıktığı ve birçok sanatçıya da ilham kaynağı olduğu görülmektedir. Sanatın teknik anlamda melezliği birden çok faktöre bağlanabilmektedir. Bunlardan bazıları sanat eseri üretiminde kullanılan malzemeler, sanatı oluşturduğu dönem ortaya çıkan olaylar, olgular, fikirler, etkileşimler ve teknolojik gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmada melezliğin sanat alanında önemine, modern sanat akımlarından Art and Crafts ve Art Nouveau akımlarında yapılan sanat eserlerinde melezliğin nasıl kullanıldığına değinilmiştir. Sanatçıların bulundukları dönemi eserlerine yansıtırken eserdeki melezleşmeyi nasıl sağladığı vurgulanmaya çalışılmıştır. Teknolojinin günümüzdeki kadar etkili olmadığı dönemlerde sanat eserlerinde melezliğin nasıl ortaya çıktığı, melez çalışmaların gelecek sanat severlere nasıl etki ettiği ve başka melez çalışmalara nasıl örnek olduğu anlatılmaya çalışılmıştır.Keywords
Melez, Sanatta Melezlik, Arts and Crafts, Arts Nouveau.

Abstract

There is a great change and development in the adventure of art works whose first examples are based on cave walls. Every change that takes place in works of art is the result of a development. This change also allows for hybridity in art works. Although hybridity may sound like a negative connotation, it is seen that with the change caused by hybridity, much stronger and more impressive results have emerged in the field of art, and hybridity has been a source of inspiration for many artists. The technical hybridity encountered in the field of art can be attributed to multiple factors. Some of these appear as materials used in the production of works of art, events, facts, ideas, interactions and technological developments that occurred during the period when the art was created. In this research, the importance of hybridity in the field of art and how hybridity is used in art works made in Art and Crafts and Art Nouveau movements, which are modern art movements, are mentioned. While reflecting the period of the artists on their works, it has been tried to emphasize how they provide hybridization in the work. It has been tried to explain how hybridity emerged in works of art in times when technology was not as effective as it is today, how hybrid works affected future art lovers and how they set an example for other hybrid works.Keywords
Hybrid, Hybridity in Art, Arts and Crafts, Arts Nouveau.