Premium e-journal of social science

COVİD-19 PANDEMİSİNİN LOJİSTİK FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
(THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF LOGISTICS COMPANIES: AN EVALUATION IN TERMS OF BORSA ISTANBUL )

Author : Mesut DOĞAN  Mustafa KEVSER  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 406-416
    


Summary

Bu çalışmanın temel amacı Covid-19 pandemisinin Borsa İstanbul’da lojistik ve ulaşım sektöründe hisse senetleri işlem gören firmaların finansal performansı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu bağlamda firmaların mali tabloları Covid-19 öncesi ve Covid-19 dönemi şeklinde iki gruba ayrılmış ve söz konusu iki dönem açısından piyasa ve muhasebe esaslı performans göstergeleri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmada 2019-2020 yıllarına ait 7 lojistik firmasının çeyreklik verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada JAMOVI programı yardımıyla Student's t ve Wilcoxon signed-rank testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Covid-19 döneminde Covid-19 öncesi dönemine göre lojistik sektörü firmalarının piyasa performanslarının etki büyüklüğünün orta seviye yükseldiği tespit edilmiştir. Buna karşın Covid-19 döneminde Covid-19 öncesi dönemine göre lojistik sektörü firmalarının muhasebe temelli performans göstergesi olan öz sermaye karlılığının (ROE) etki büyüklüğünün çok kuvvetli bir şekilde azaldığı belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar Türkiye açısından çok önemli bir konumda olan ve birçok sektörü etkileyen lojistik sektörünün Covid-19’dan etkilenme düzeyini göstermesi açısından önem taşımaktadır.Keywords
Lojistik Performans, Lojistik Sektörü, Borsa İstanbul

Abstract

The main purpose of this study is to determine the impact of the Covid-19 pandemic on the financial performance of companies whose stocks are traded in the logistics and transportation sector in Borsa Istanbul. In this context, the financial statements of the companies were divided into two groups as pre- Covid-19 and the period of Covid-19 and compared in terms of market and accounting-based performance indicators for these two periods. Quarterly data of 7 logistics companies for the years 2019-2020 were used in the research. Student's t and Wilcoxon signed-rank tests were used in the study with the help of JAMOVI program. As a result of the analyzes, it was determined that the effect size of the market performances of the logistics sector companies increased to a medium level in the Covid-19 period compared to the pre- Covid-19 period. On the other hand, it has been determined that the effect size of return on equity (ROE), which is an accounting-based performance indicator of logistics sector companies, decreased very strongly in the Covid-19 period compared to the pre- Covid-19 period. These results are important in terms of showing the level of being affected by Covid-19 in the logistics sector, which is in a very important position for Turkey and affects many sectors.Keywords
Logistics Performance, Logistics Sector, Borsa İstanbul