Premium e-journal of social science

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÖÇMENLERE YÖNELİK POLİTİKALARININ GELİŞİMİ
(DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN UNION'S POLICIES FOR IMMIGRANTS )

Author : Meltem HAYTOĞLU  Sait MANTAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 431-438
    


Summary

Göç, ulusal sınırlar içinde veya sınır ötesi bir yerden başka bir yere uzun süreli (kalıcı) ya da kısa süreli bir yer değiştirme eyleminin ifadesidir. Bu eylemi harekete geçiren unsur dönemler içinde değişiklik gösterse de 1945 yılından bugüne bakıldığında ulaşılmak istenilen hedef ülkelerin coğrafyasında pek bir değişiklik olmamıştır. Günümüzde Avrupa, göç hareketlerinde bütün insanların ulaşmak istediği son nokta konumunda bulunmaktadır. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin siyasi-sosyal ve iktisadi alanlardaki gelişmişliği bu hareketliliğin yaşanmasının temel sebeplerinden birisidir. AB ülkelerinin zamanla ekonomik işbirliğinden daha kapsamlı bir boyuta yönelmiş olması, ülkelerin karşılaştıkları sorunların çözümünde de ortak bir paydada buluşulmasına yol açmıştır. AB göç sorunları sebebiyle ortak politikalar oluşturma yönünde düzenlemelere gitmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri özelde kendi mevzuat ve uygulamaları olmasının yanı sıra genelde ise ortak düzenlemeler ve uygulamalar ortaya koymuştur. Bu çalışmada İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte günümüze kadar gelen süreç içerisinde Avrupa ülkelerini hedef alan göç hareketlerinin mülteci ve göçmen politikalarını nasıl etkilediği tartışılmıştır. AB’nin insani güvenlik yaklaşımı ele alınarak sınırlarından giriş yapmaya çalışan ve 2011 yılından beri sayıları artan kaçak göçmenleri durdurmaya yönelik faaliyetlerinin birbirine olan çelişkisi irdelenmiştir. AB’nin bu çelişkileri giderebilmesi için hem AB vatandaşlarının hem de yasal olmayan yollarla AB ülkelerine sığınmaya çalışan göçmenlerin/mültecilerin hak ve güvenliklerini koruyabilmek için aldığı tedbirler incelenmiş ve ortak göç düzenlemeleri ele alınmıştır.Keywords
Avrupa Birliği, Göç, Göçmen, Sığınma, Göç Politikası

Abstract

Immigration is the expression of a long-term (permanent) or short-term Act of relocation from one place to another within or across national borders. Although the element that mobilized this action has changed over the periods, since 1945 to date, there has not been much change in the geography of the target countries that need to be achieved. Today, Europe is the last point in migration movements that all people want to reach. The development of the European Union (EU) countries in the political-social and economic fields is one of the reasons for this mobility. The fact that EU countries have over time turned to a more comprehensive dimension than economic cooperation has also led to countries meeting in a common denominator in solving the problems they face. The EU has moved to establish common policies due to migration problems. In addition to having their own legislation and practices in particular, the countries of the European Union have generally introduced common regulations and practices. In this study, it is discussed how migration movements targeting European countries affect refugee and migrant policies in the process that has come to the present day with the end of the Second World War. The conflict between the EU's humanitarian security approach and its activities to stop illegal immigrants trying to enter its borders, whose numbers have increased since 2011, has been examined. In order to address these contradictions, the measures taken by the EU to protect the rights and security of both EU citizens and migrants/refugees seeking asylum in EU countries by illegal means were examined and the common migration arrangements were discussed.Keywords
European Union, Immigration, Immigration, Asylum, Immigration Policy