Premium e-journal of social science

R&D EXPENDITURES, FOREIGN TRADE AND GROWTH RELATIONSHIP
(R&D EXPENDITURES, FOREIGN TRADE AND GROWTH RELATIONSHIP IN NEW INDUSTRIAL COUNTRIES )

Author : Mustafa TORUSDAĞ  Rükiye HAKKITANIR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 16
Page : 498-512
    


Summary

Küreselleşmenin hız kazandığı, uluslararası rekabetin arttığı, Ar-Ge, inovasyon ve teknolojinin ön planda olduğu bir dünyada, ülkelerin Ar-Ge harcamalarının dış ticaret ve ekonomik büyüme ile ilişkisinin incelenmesi önem arz etmektedir. Küresel pazarda öne çıkan ülkeler ancak inovasyon ve Ar-Ge ile mümkündür. Ar-Ge, yeni bir hizmet ve ürün geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Ürün ve hizmet çeşitliliği çok fazla olduğu için Ar-Ge ile fark yaratmak ve inovasyonu ortaya çıkarmak mümkündür. Bu noktada Ar-Ge faaliyetlerinin varlığı önem arz etmektedir. Nitekim ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin göstergelerinden biri de Ar-Ge harcamalarıdır. Ar-Ge ile sağlanan teknolojik gelişmeler, üretim maliyetlerini düşürür ve zamandan tasarruf sağlar. Ar-Ge harcamaları ülkelere ve şirketlere rekabet ve verimlilik artışı gibi avantajlar sağlamaktadır. Ancak teknolojik olarak ülkelerin dışa bağımlılığını azaltır ve yabancı sermayenin ülkeye girişini sağlar. Taylor ve Sarno (1998) bu çalışmada, Türkiye, Brezilya, Güney Afrika, Güney Kore, Yunanistan, Kolombiya, Meksika, Hindistan, Tayland ve Çin olmak üzere 10 yeni sanayileşmiş ülke için 2000-2019 dönemini ekonomik açıdan analiz etmişlerdir. Ar-Ge harcamalarının büyüme ve dış ticaret ilişkisi. Ekonometrik analiz MADF birim kök testi, Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) panel nedensellik testi ile gerçekleştirilmiştir. Emirmahmutoğlu ve Köse (2011), panel nedensellik analizi bulguları sonucunda, panel genelinde yapılan analiz bulguları doğrultusunda, ticaret ve Ar-Ge ile ithalat ve Ar-Ge arasındaki çift yönlü nedensellik ilişkisini 10 yeni sanayileşmiş ülkede ve ayrıca Ar-Ge'den ihracata, ekonomik büyümeden Ar-Ge'ye, ihracattan ekonomik büyümeye ve ithalattan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Ancak ihracattan ekonomik büyümeye ve ithalattan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi nedeniyle ihracat ve ithalata dayalı büyüme hipotezlerinin yeni sanayileşen 10 ülke ekonomisi için geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Ar-Ge Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Dış Ticaret, Panel Veri Analizi.

Abstract

In a world where globalization is accelerating, international competition is increasing, R&D, innovation and technology are at the forefront, it is important to examine the relationship of countries' R&D expenditures with foreign trade and economic growth. Countries coming to the forefront in the global market is only possible with innovation and R&D. R&D is defined as a new service and product development process. Since there is a great variety of products and services, it is possible to make a difference and to reveal innovation with R&D. At this point, the existence of R&D activities is important. As a matter of fact, one of the indicators of the development level of countries is R&D expenditures. Technological advances achieved through R&D reduce production costs and save time. R&D expenditures provide countries and companies with advantages such as competition and productivity increase. However, it reduces the foreign dependency of countries technologically and enables foreign capital to enter the country. In this study, Taylor and Sarno (1998) analyzed the period of 2000-2019 for 10 new industrialized countries, namely Turkey, Brazil, South Africa, South Korea, Greece, Colombia, Mexico, India, Thailand and China, in terms of economic growth and foreign trade relation of R&D expenditures. Econometric analysis was implemented with the MADF unit root test, Emirmahmutoğlu and Köse (2011) panel causality test. Emirmahmutoğlu and Köse (2011) as a result of the panel causality analysis ?ndings, in line with the ?ndings of the panel-wide analysis, the bidirectional causality relationship between trade and R&D and import and R&D in 10 newly industrialized countries, as well as from R&D to exports, from economic growth to R&D, from exports to economic growth and from imports to economic growth one-way causality relationship, has been found. However, from exports to economic growth and due to the unidirectional causality relationship from import to economic growth, it has been concluded that the growth hypotheses based on export and import are valid for the economies of 10 newly industrialized countries.Keywords
R&D Expenditures, Economic Growth, Foreign Trade, Panel Data Analysis.