Premium e-journal of social science

ORTAOKUL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE DERS ETKİNLİKLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL INFORMATION TECHNOLOGIES COURSE IN TERMS OF STUDENTS’ VIEWS AND CLASSROOM ACTIVITIES )

Author : Hasan Güner BERKANT  Ayşe ÇOLAK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 16
Page : 464-497
    


Summary

Bu çalışmanın genel amacı, ortaokul bilişim teknolojileri dersinin öğrenci görüşleri ve ders etkinlikleri bağlamında incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Hatay ili Kırıkhan ilçesinde bulunan 9 ortaokulda öğrenim gören 30 ortaokul öğrencisi ve gözlem yapılan 10 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu 15 sorudan oluşan “Görüşme Formu” ile 5 maddelik “Gözlem Formu” kullanılmıştır. Araştırma fenomenolojik desene dayalıdır. Veri analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlardan bazıları şunlardır: Ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri dersinden en çok beklentileri internet ve bilgisayar kullanımında başarılı olmaktır. Öğrenciler bilişim teknolojileri dersini günlük hayatta kullandıkları ve geleceklerinde etkili olacağını düşündükleri için önemli görmektedirler. Öğrenciler bilişim teknolojileri haftalık ders saatini yetersiz bulmaktadırlar. Öğrenciler bilişim teknolojileri dersinde öğrendiklerini diğer derslerde de kullandıklarını düşünmektedirler. Gözlem sonuçlarına göre bilişim teknolojileri öğretmenlerinin kullandığı yöntemlerden en çok uygulama yaptırmaları ve video/slayt izletmelerini etkili bulmaktadırlar. Bilişim teknolojileri ders kitabı okulların hiçbirinde bulunmamaktadır. Öğretmenler dersleri kendi sağladıkları materyaller ile işlemektedirler.Keywords
Ortaokul öğrencileri, Bilişim teknolojileri dersi öğretmenleri

Abstract

The aim of this study is to investigate the secondary school information technologies course in terms of students’ views and classroom activities. Observation and interview methods were used in the research. The sample of the study consists of total of 30 students and 10 teachers attending to nine secondary schools in Kırıkhan District Hatay City. In the research “Interview Form” including 15 open-ended questions and “Observation Form” with five items were used as data collection tools. The research is based on the phenomenological design. Content analysis was used to analyze data. Some of the results obtained in the research are as follows: Students mostly expect from the information technologies course to be successful in the use of the internet and computers. Students declare that the information technologies course is important because they use technology in daily life and think that technology will be effective in their future. According to students the weekly hours of information technologies course are insufficient. Students emphasize that the most effective methods used by the teachers are watching video and slides. Students think that they use the knowledge which they learn in information technologies course in other courses. Observations show that the information technologies course book is not available at any of the schools. During the courses, teachers work with their own possibilities.Keywords
Secondary school students, the teachers of information technologies course