Premium e-journal of social science

KENT HAKKI BAĞLAMINDA GÜVENLİK HAKKININ KIRIKKALE KENTİ ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE SECURITY RIGHT IN THE FRAME OF THE CITY RIGHT IN THE CONTEXT OF KIRIKKALE CITY )

Author : Emre KAYA  Nazlı Yücel Batmaz, Hüseyin Aşkın  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 16
Page : 513-533
    


Summary

Kent insanların var olduğu bir yaşam alanıdır. Sadece bir toprak parçası olmanın ötesinde, insanların fiziksel ihtiyaçlarından sosyal ihtiyaçlarına, ekonomik ihtiyaçlarından psikolojik ihtiyaçlarına kadar çok geniş bir yelpazede isteklerin karşılandığı bir mekândır. Bu mekânda varlığını sürdüren insanların söz konusu ihtiyaçları giderirken sahip oldukları bazı haklar vardır. Bu haklar literatürde “kentli hakları” olarak ifade edilmektedir. Kentli hakları kentlilerin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal haklarını kentsel mekânda kullanabilmesi, kent yaşamının gerektirdiği şart ve imkânların kentlilere sağlanması olarak tanımlanabilir. Bu hakların başında da “güvenlik hakkı” gelmektedir. Güvenlik, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre fiziksel ihtiyaçlardan sonra geliyor olmasına rağmen bazı durum ve zamanlarda fiziksel ihtiyaçların önüne dahi geçebilmektedir. Bu sebeple bir kent hakkı olarak güvenlik hakkı, kentlilerin sahip olduğu/olması gereken temel haklardan biridir ve kentte yaşayan bireyler, kentsel yaşamda ilişkilerde bulunurken ve ihtiyaçlarını karşılarken bunu güvenlik içerisinde yapabilmelidirler. Bu bağlamda çalışmada kentlilerin sahip olduğu/olması gereken güvenlik hakkı Kırıkkale özelinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Konunun daha objektif olarak değerlendirilebilmesi açısından Kırıkkale’nin yerleşikleri ve kente eğitim almak için gelmiş olan üniversite öğrencileri olarak iki ayrı örneklem grubu belirlenmiş ve örneklem gruplarına Kırıkkale’de güvenlik hakkının karşılanıp karşılanmadığını tespit etmeye yönelik olarak hazırlanmış anket soruları yöneltilmiştir. Çalışmada elde edilen örneklem büyüklüğü, kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 1000 kişiden oluşmaktadır ancak 974 anket formu değerlendirmeye alınmıştır. İki farklı örneklem grubundan oluşan çalışmada her bir grup 487 kişi ile temsil edilmektedir. Anket soruları aracılığıyla toplanan verilerin SPSS ile analizi sonucunda, Kırıkkale kentindeki yerleşiklerin üniversite öğrencilerine oranla kentsel mekânda daha az tedirginlik yaşadıkları, kentsel ve kişisel yaşam kalitesine yönelik olan altyapı, işsizlik ve çevre kirliliği konularını, güvenlik hakkına oranla daha öncelikli olarak değerlendirdikleri görülmüştür.Keywords
Kent, Kentli Hakları, Güvenlik Hakkı, Kırıkkale Kenti

Abstract

City is a living space where people exist. Beyond being just a piece of land, it is a place where a wide range of requests are met, from physical needs to social needs, from economic needs to psychological needs. People who survive in this space, have some rights while meeting these needs. These rights are expressed as "urban rights" in the literature. Urban rights can be defined as the citizens' ability to use their economic, social, cultural and political rights in the urban space, and providing the conditions and opportunities required by urban life. "Right to security" comes at the beginning of these rights. Although security comes after physical needs according to Maslow's hierarchy of needs, it can even get ahead of physical needs in some situations and times. For this reason, the right to security as a right to the city is one of the basic rights that citizens have / should have, and individuals living in the city should be able to do this safely while having relationships in urban life and meeting their needs. In this context, the security right that the citizens have / should have was tried to be evaluated specifically for Kırıkkale in this study. In order to evaluate the issue more objectively, two separate sample groups were determined as residents of Kırıkkale and university students who came to the city for education, and survey questions were prepared to determine whether the right to security in Kırıkkale was met or not were directed to the sample groups. Reached sample size in the study consists of 1000 people which determined by convenience sampling method, but 974 questionnaires were taken into consideration. In the study consisting of two different sample groups, each group is represented by 487 people. As a result of the analysis of the data collected through the survey questions with SPSS, it was found that residents in Kırıkkale city experienced less anxiety than university students in urban areas; It has been observed that they prioritize infrastructure, unemployment, and environmental pollution issues regarding urban and personal life quality, compared to the right to security.Keywords
City, Of the City Rights, Security Right, Kırıkkale City