Premium e-journal of social science

Çüngüş Surp Garabed Manastırı ve Yapısal Özellikleri
(CUNGUS SURP GARABED MONASTERY AND ITS STRUCTURAL FEATURES Diyarbakir, Cungus, Monastery, Conservation, Cultural Heritage )

Author : Hale DEMİR KAYAN  Dilan KAKDAŞ ATEŞ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 36-45
    


Summary

Çüngüş, Diyarbakır kentinin kuzeybatısında bulunan ilçelerinden biridir. Yapılan araştırmalar geçmişte Çüngüş’te belli bir Ermeni nüfusun yaşadığını göstermektedir. İlçede bulunan kilise ve manastır yapıları da bu bilgiyi doğrular niteliktedir. Bu yapılardan biri olan Surp Garabed Manastırı, geçmişten günümüze varlığını korumuştur. Manastır ile ilgili yapılan literatür taramasında çok fazla yazılı ve görsel kaynağa ulaşılamamıştır. Çalışmanın amacı; Surp Garabed Manastırını belgelemek ve gelecek kuşaklara aktarılması için tanıtımını yapmaktır. Çalışmada yöntem olarak; öncelikle Ermeni tarihi ile ilgili kaynak taraması yapılmıştır. Çüngüş’te yaşamış olan Ermeni halk ile ilgili sözlü-yazılı kaynaklar araştırılmıştır. Çüngüş’te bulunan tescilli yapılara ulaşmak için ilgili kurumlardan destek alınmıştır. Yapının rölöve ve restitüsyon çizimleri autocad programı yardımı ile incelenerek analiz edilmiş, düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca yapı ve içinde bulunduğu bölge ile ilgili detaylı bir biçimde görsel ve yazılı kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır. Manastır yapısı ile ilgili belgelemenin yapılması ile yapının literatürdeki yerini alması hedeflenmektedir. Bu çalışma; Surp Garabed Manastırı’nın durum tespiti yapılarak, ilgili makamlarca koruma altına alınması ve farkındalığının oluşturulması bakımından önem taşımaktadır.Keywords
Çüngüş, Manastır, Koruma, Kültürel Miras

Abstract

Cüngüş is one of the districts located in the northwest of Diyarbakır city. Researches show that a certain Armenian population lived in Cungus in the past. Churches and monasteries in the district also confirm this information. One of these structures, Surp Garabed Monastery, has survived from the past to the present. In the literature review about the monastery, many written and visual sources could not be reached. Purpose of the study; It is to document the Surp Garabed Monastery and to promote it so that it can be passed on to future generations. As a method in the study; First of all, a literature review on Armenian history was made. Oral and written sources about the Armenian people who lived in Çüngüş were researched. In order to reach the registered structures in Çüngüş, support was received from the relevant institutions. The survey and restitution drawings of the building were analyzed with the help of autocad program, and arrangements were made. In addition, it has been tried to reach visual and written sources in detail about the building and the region it is in. With the documentation of the monastery structure, it is aimed to take its place in the literature. This work; It is important in terms of determining the situation of Surp Garabed Monastery, taking it under protection by the relevant authorities and raising awareness.Keywords
Cungus, Monastery, Conservation, Cultural Heritage