Premium e-journal of social science

ÜNİVERSİTELERDE MARKALAŞMANIN ÖZEL OKUL ÖĞRENCİLERİNİN TERCİHLERİNE ETKİSİ
(THE IMPACT OF BRANDİNG AT UNİVERSİTİES ON UNİVERSİTY PREFERENCE OF PRİVATE UPPER-SECONDARY SCHOOL STUDENTS )

Author : Mehmet Emin KEKE    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 5
Page : 152-168
    


Summary

Türkiye’de özel ortaöğretim okullarının son sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin yüksekokul tercihlerinde karar verme süreci sırasında üniversite markasının etkisi literatürde yeterince incelenmemiştir. Yapılan çalışmalar daha çok üniversiteye girmiş ve okulunu deneyimlemiş öğrenciler üzerine yoğunlaşmış durumdadır. Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin markalaşma durumları ve bu markalaşmanın özel okulların lise son sınıf öğrencilerinin üniversite tercihlerini yaparken karar verme süreçleri üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada benimsenen yöntem, hipotez testi açısından deneysel bir çalışmadır. Bu amaç doğrultusunda bir anket formu hazırlanmış ve 1117 anket değerlendirmeye alınmıştır. Anket verileri istatistiksel metotlarla analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarından hareketle; marka olmak ve markalaşmak üniversiteler açısından çok önemlidir ve elde edilen bulgular da bunu desteklemektedir. Böylelikle en temel hipotezimiz olan; üniversitelerde markalaşma özel okullarda eğitim gören lise son sınıf öğrencilerinin üniversite tercihlerinde etkilidir.” doğrulanmış olmaktadır.Keywords
Marka, Üniversite Markası, Üniversite Tercihi.

Abstract

The effect of university brands during the decision making process of students’ university selections who are in their last year in upper-secondary schools in Turkey has not been searched in the literature sufficiently. The researches so far have been focused on alumni who have entered a university and have had a university education experience. The purpose of this research is to analyse the branding cases of universities in Turkey and to examine the effect on the decision making processes of the students while they are preferring universities in their last year of K-12 education. The adopted method is an experimental study in terms of hypothesis testing. In accordance with this purpose, a questionnaire form has been designed and 1117 forms have been assessed. The data derived from the questionnaire have been analysed against the statistical methods. From the point of view of the research results, branding or becoming a brand is very significant for universities and the findings have supported this study. Thus, the main hypothesis of branding at universities that has an impact on university preference of K-12 students in their last year has been verified.Keywords
Brand, University Brand, University Choice.