Premium e-journal of social science

TÜKETİCİ SATINALMA SÜRECİNDE MENŞEİ ÜLKE ETKİSİ
(EFFECT OF ORIGIN COUNTRY IN CONSUMER PURCHASING PROCESS )

Author : İ. Kahraman ARSLAN  & Mustafa Atakan BOĞAZLIYAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 199-206
    


Summary

Ülke imajının, bir ülkenin teknolojisi, ekonomik gelişmesi, askeri gücü, kültürel ve politik tarihi ve bunlar gibi ülke ile ilgili birçok sebepten kaynaklanan faktörlerin, tüketicilerin o ülkeye ait marka ya da ürünü satın alma isteğini olumlu yada olumsuz olarak etkilediği bilinmektedir. Tüketiciler, satın alma karar sürecinde birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörler arasında yer alan menşe ülke kavramı çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Menşe ülke etkisi, bir ürünün ait olduğu ülkenin tüketici gözünde oluşturduğu olumlu ya da olumsuz etkidir. Menşe ülke etkisi tüketici karar verme sürecinde belirgin bir role sahiptir. Bu çalışmanın amacı; menşe ülke etkisinin tüketicilerin marka ve ürün algılamaları sürecinde, satın alma tercihlerine olan etkisi literatür çalışması yapılarak incelenmesidir. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların literatüre ve işletmelerin pazarlama faaliyetleri kapsamında alacakları kararlara ve oluşturacakları stratejilere katkı sağlaması hedeflenmektedir.Keywords
Ülke menşei, tüketici satınalma süreci, ülke imajı

Abstract

It is known that the country image, the technology, economic development, military power, cultural and political history of a country and many factors related to the country such as these affect the consumers' desire to purchase the brand or product of that country positively or negatively. Consumers are affected by many factors in the purchasing decision process. The concept of country of origin, which is among these factors, is the subject of the study. The country of origin effect is the positive or negative effect that a product belongs to perceptions of the consumer. Country of origin influence has a prominent role in consumer decision making. The purpose of this study is to investigate the effect of country of origin influence on purchasing preferences in the process of consumers' perceptions of brands and products. The findings obtained as a result of the study are intended to contribute to the literature and to the decisions to be taken within the scope of the marketing activities of the enterprises and the strategies they will form.Keywords
Country of origin, consumer buying process, country image.