Premium e-journal of social science

İŞLETMELERDE ÖNERİ SİSTEMİNİN KATKILARI VE SONUÇLARI
(CONTRIBUTIONS AND RESULTS OF THE SUGGESTION SYSTEM IN BUSINESSES )

Author : Mustafa Koray ERENTÜRK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 207-211
    


Summary

Öneri sistemi, işgöreni odak noktasına alan ve kalite yaklaşımının ana unsurudur. İşlevsel ve dinamik bir öneri sisteminin inşa edilmesinin temel koşulu üst yönetimin bu konuda gereken dikkati göstererek iyi bir tasarım yapıp uygulamaya koyabilmesidir. Bu sistem geniş ölçekli üretim işletmelerinin pek çoğunda kullanılmakla birlikte Küçük ve Orta Büyüklüklerdeki İşletmeler (KOBİ) niteliğindeki işletmelerde de yerini almaya başlamıştır. Öneri sistemi, yönetime katılmanın etkin ve düzenli olarak sağlandığı, yönetime katılma sistemlerinin kurumsal olarak işlev kazandırıldığı yöntemler ve alan yazında sıkça yer bulan bir uygulamadır. Bu şekilde, işgörenlerin düşünsel yetenek ve kapasitelerinin, fikir alışverişlerinin ve geliştirici deneyimlerinin işletme veya örgüt lehine kullanılması amaçlanmaktadır. Öneri sistemi işgören katılımının sağlanması, üretime ve yönetime dair kararların çalışanlarla müşterek platformlarda verilmesi düşüncesi ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde kar amacı güden ve gütmeyen her modern işletme ve örgütte öneri sistemi ile gerek çalışanlardan ve gerekse paydaşlardan fikir ve eleştirileri toplayarak anlamlı sonuçlara dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Etkili bir öneri sistemi için öncelikle üst yönetimin bu konuda destekleyici olması gerekmektedir. Yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı işletilen bir öneri sistemi ile kalite ve verimlilik başta olmak üzere pek çok noktada katma değeri yüksek faydalar elde edilebilir. Bu çalışmada öneri sistemi kavramı incelenmiş, öneri sistemini kavramının tanımı yapıldıktan sonra amaçları, çıktıları, işleyişi destek noktaları hakkında açıklamalar yapılmıştır.Keywords
Öneri Sistemi, Kalite, Yönetime Katılma, İşletme, Yönetim

Abstract

The suggestion system is the main element of the quality approach that focuses on the employee. The basic condition for building a functional and dynamic suggestion system is that top management can design and implement a good design by paying due attention to this matter. Although this system is used in many large-scale production enterprises, it has started to take its place in SME enterprises. The suggestion system is an application that is frequently used in the literature, in which methods to participate in management are provided effectively and regularly, and where the participation systems are institutionally functional. In this way, it is aimed to use the intellectual abilities and capacities of the employees, exchange of ideas and developer experiences in favor of the enterprise or organization. The suggestion system emerged with the idea of ??ensuring employee participation, making decisions regarding production and management on common platforms with employees. Today, in every modern business and non-profit and non-profit organization, it is tried to be transformed into meaningful results by collecting ideas and criticisms from both employees and stakeholders with the suggestion system. Top management should be supportive in this regard for an effective suggestion system. With a top-down and bottom-up recommendation system, high value-added benefits can be obtained in many points, especially quality and efficiency. In this study, the concept of the suggestion system was examined, and after the definition of the concept of the suggestion system was made, explanations were made about the aims, outcomes, and the function support points.Keywords
Suggestion System, Quality, Participation in Management, Business, Management.