Premium e-journal of social science

KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF CULTURAL FACTORS ON CONSUMER BEHAVIOR )

Author : İ. Kahraman ARSLAN  & Mustafa Emrah MUTLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 243-248
    


Summary

Rekabetin hızla arttığı günümüzde işletmelerin başarısı, çevre faktörleri ile farklılaşan pazar koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. 2000’li yıllarda başlayan teknolojik ivme, ulaşım ve iletişimin gelişmesi ile birlikte bilgi akışının çoğalması; şirketlerin ürettiği mal ve hizmetlerin tüketici pazarlarına ulaşımını kolaylaştırırken, ihtiyaçları doğrultusunda hareket edenlerin gereksinimlerinin farklı etkenle ortaya çıkması da tüketici pazarlarının karışmasına neden olmuştur. Bu araştırmada, kültür farklılığının tüketici davranışları üzerindeki etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Kültür kavramının tanımı ve işlevi açıklanmıştır. Kültürel farklılaşmanın tanımlarına yönelik farklı bilim adamlarının görüşleri ile kültürün tüketici davranışları üzerindeki etkisi teorik olarak incelenmiştir.Keywords
kültürel faktörler, tüketici davranışları, kültürel farklılıklar

Abstract

In today's world, where competition increases rapidly, the success of businesses can be realized depending on today's market conditions, which differ with environmental factors. In parallel with the technological momentum that started in the 2000s, the development of transportation and communication, the increase of information resources; While facilitating the transportation of goods and services produced by businesses to consumer markets, shaping the needs of people acting in line with their needs with many different factors caused the complexity of consumer markets. In this study, the effect of cultural difference on consumer behavior is tried to be explained. The concept of culture is defined and its function is explained. The views of different scientists on the definitions of cultural differentiation and the effect of culture on consumer behavior are theoretically examinedKeywords
Culturel factors, consumer behavior, culturel difference