Premium e-journal of social science

KISA HİKAYENİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE BAŞLICA ÖZELLİKLERİ
(HİSTORİCAL DEVELOPMENT AND MAİN FEATURES OF THE SHORT STORY )

Author : Saniye KÖKER    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 249-258
    


Summary

Kısa hikâye yeni bir yazın türü değildir. İnsanoğlunun anlatma ihtiyacı hissettiği günlere kadar götürülebilecek uzun bir geçmişe sahiptir. Sözlü gelenek içerisinde oluşan halk masalları, fabllar, anekdotlar, fıkralar ve bunun gibi daha nice ürünler, kısa hikâyenin doğmasına hizmet etmiştir. Bu anlatılar bugünkü anlamıyla kısa hikâye oluşturmaz ancak kısa kikayenin geçmişi hakkında önemli bilgiler elde etmemize yardımcı olur. Batı edebiyatında ilk olarak XIV. yüzyılda, Boccacio tarafından kısa hikâye denemeleri ortaya konmuş; XIX. yüzyılda ise kısa hikâye, edebiyatın bir türü olarak kabul edilmiştir. Bu dönemden sonra kısa hikâye “modern kısa hikâye” olarak adlandırılmıştır. Geçmişten kısa olarak gelen, sonrasında modern kısa hikâyeye evrilen bu anlatı türü, bugün daha da kısalarak “çok kısa hikâye”ye dönüşmüştür. Günümüzde kısa hikâyelerin başlıca özellikleri anlatılmak isteneni en kısa ama en yoğun biçimde vermek, şiirsel bir üsluba sahip olmak, imgeye dayalı bir anlatımı benimsemek ve okuyucuyu hikâyeyi anlamlandırma sürecine dâhil etmektir. Kısa hikâyenin Batı edebiyatındaki gelişimini ve türün özelliklerini ortaya koymak amacıyla yürütülen bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kısa hikâyenin doğuşu incelenmiştir. Bu inceleme esnasında kısa hikâyenin gelişimine yardımcı olan türlere ve önemli tarih aralıklarına yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise kısa hikâye ile roman türü arasındaki ilişki incelenmiş; kısa hikâyenin başlıca özellikleri ele alınmıştır.Keywords
Hikâye, Kısa Hikâye, Roman, Köken, Batı Edebiyatı.

Abstract

Short Story is not the type of new literature. It has a long history that can be taken until the days when humanity feels the need to tell. Folk tales, fables, anecdotus, jokes and many other products formed in oral tradition have served to bring up the short story. These narratives don’t create a short story in today’s sense, but it helps us get important information about the history of the short story. In Western literature, short story essays were first revealed by Boccacio in the 14th century; in the 19th century, short story was considered a type of literature. After this period the short story is called as “the modern short story”. This type of narrative which came as a short from the past and later turned into a modern short story, has become “a very short story” by getting shorter today. The main features of short stories today are to give what is want to be told in the shortest but most intense way; to have a poetic style; to adopt an image-based narrative; and to incorporate the reader into the process of making sense of the story. This study, which is kept on for demonstrating the development of the short story in Western literature and the characteristics of the genre, consists of two parts. In chapter one, the birth of the short story was examined. During this review genres that help for development of the short story and the important date ranges have been included. In the second part of the study, the relationship between the short story and the novel genre was examined and the basic features of the short story were discussed.Keywords
Story, Short Story, Novel, Origin, Western Literature.