Premium e-journal of social science

ÖRGÜTSEL VE MESLEKİ BAĞLILIK KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN KAVRAMSAL BOYUTU
(A CONCEPTUAL DIMENSION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL AND PROFESSIONAL COMMITMENT CONCEPTS )

Author : Nurten AYDINOGLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 212-225
    


Summary

Örgütsel yapı alanında incelenen kavramlar arasındaki ayrım çiziminin zor olduğu ve bazı yapıların kompleks ve grift olması, teşkil ettiği literatürde tartışılan bir konu olmuştur. Bu bağlamda örgütsel ve mesleki bağlılık konularında ele alınan diğer kavramlar arasında nasıl bir farklılaşma olduğuna yönelik bir belirsizlik olduğu görülmektedir. Bu nedenle, kavramsal ayırt ediciliğin tesisi önem arz etmektedir. Örneğin örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, iş tatmini, içselleştirme, psikolojik güçlendirme ve işle bütünleşme gibi işe yönelik tutumsal kavramların ayrıştırılması gerekmektedir. Bu araştırma ile çalışanların elde tutulmasını etkileyen faktörler ve boyutlara ilişkin örgütsel ve mesleki bağlılığı açıklamaya çalışan teorik ve ampirik bakış açılarını incelemek amaçlanmıştır. Örgütsel ve mesleki bağlılık konusundaki literatürü zenginleştirme ve gelecekteki araştırma desen ve uygulayıcılarına yön verebilecek bir yol haritası sunulması hedeflenmektedir. Yapılan araştırma neticesinde kavramsal yapıların birbiri ile ilişkili olduğu ancak çalışanların iş ve kurumlarıyla olan ilişkilerine etki eden faktörlerin birbirlerinden farklı olduğu ve kavramsal olarak ayırt edilebileceği sonucuna varılmıştır.Keywords
Örgüt, Meslek, Bağlılık, Adanmışlık

Abstract

The fact that it is difficult to draw the distinction between the concepts studied in the field of organizational structure and that some structures are complex and grift have been discussed in the literature. In this context, it is seen that there is an uncertainty about how there is a differentiation between other concepts in organizational and professional commitment. Therefore, it is important to establish conceptual distinction. For example, attitudinal concepts towards work such as organizational commitment, organizational identification, job satisfaction, internalization, psychological empowerment and job integration need to be separated. With this research, it is aimed to examine the theoretical and empirical perspectives that try to explain the organizational and professional commitment regarding the factors and dimensions that affect the retention of employees. It is aimed to enrich the literature on organizational and professional commitment and to present a road map that can guide future research patterns and practitioners. As a result of the research, it was concluded that the conceptual structures are interrelated, but the factors affecting the relations of employees with their jobs and organizations are different from each other and can be conceptually distinguished.Keywords
Organization, Profession, Commitment