Premium e-journal of social science

AVRUPA BİRLİĞİ KOŞULSALLIĞINDA REFORM; POLİTİKA TRANSFERİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
(REFORM IN EUROPEAN UNION CONDITIONALITY; AN ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF POLICY TRANSFER )

Author : Bekir PARLAK  & Yıldız ATMACA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 261-273
    


Summary

Avrupa Birliği (AB), ekonomik ve sosyal anlamda gelişim göstermek isteyen hemen hemen birçok ülkenin göz önünde bulundurmak zorunda olduğu uluslararası bir örgüttür. Birbirinden farklı ülkelerin bir araya gelmesiyle oluşan AB, ortak politikalar belirlemekte ve bu politikalar çerçevesinde hareket edilmesini istemektedir. İlgili politikalar doğrultusunda AB üyesi olan veya olmak isteyen ülkeler bir politika transferi sürecine girmektedir. Politika transferi, bir ülkeye ait bir politikanın karşılaştırma yoluyla veya tecrübelerle bir başka ülkeye geçmesi ve ülkelerin bu bağlamda aldıkları karar alma şekilleri olarak tarif edilmektedir. Transfer sürecinde daha önce uygulanan ve gözden geçirilen politikalar politika yapıcılar tarafından dikkate alınmakta ve karar alımında kullanılacak rasyonel bir strateji olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, AB koşulsallığı ve getirdiği yükümlülükler doğrultusunda Türkiye’de gerçekleştirilen yerelleşme eksenli reformlar hakkında bilgi verilmektedir. Diğer reformlar çalışmanın sınırı dışında tutulmuştur. AB’ye üyelik sürecinde düzenlenen yerel reformların bir politika transferi örneği olup olmadığı yönündeki analiz, çalışmanın temel amacıdır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmış ve çalışma sonucunda AB koşulsallığının Türkiye’ye yerelleşme eksenli önemli bir reform süreci yaşattığı anlaşılmıştırKeywords
Avrupa Birliği, Koşulsallık, Yerelleşme, Reform, Politika Transferi

Abstract

The European Union (EU) is an international organization that almost many countries that want to develop economically and socially have to consider. The EU, which is formed by the coming together of different countries, sets common policies and wants to act within the framework of these policies. In line with the relevant policies, countries that are or want to become EU members are entering a policy transfer process. Policy transfer is defined as the transition of a policy belonging to a country to another country through comparison or experience, and the decision-making forms that countries take in this context. Policies previously implemented and reviewed in the transfer process are considered by policymakers and considered as a rational strategy to be used in decision making.

This study provides information on EU conditionality and obligations to the direction of the axis of decentralization reforms carried out in Turkey. Other reforms are excluded from the study. The analysis as to whether the local reforms organized during the EU membership process are an example of policy transfer is the main purpose of the study. In the study, qualitative research methods of document analysis method were used and study results revealed that the EU conditionality experienced reform process of Turkey a significant axis of decentralization.Keywords
European Union, Conditionality, Decentralization, Reform, Policy Transfer