Premium e-journal of social science

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK DÜZEYLERİ VE SİBER ZORBALIĞA KARŞI VERDİKLERİ TEPKİLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(THE EVALUATION OF THE CYBER BULLYING LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS AND THEIR REACTIONS TO CYBER BULLYING IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES )

Author : Tolgahan BOSTAN  ; Aliye BOSTAN; Sezai SARPKAYA & Ali YABACI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 321-332
    


Summary

Literatürde lise öğrencilerinin siber zorbalığa verilen tepkilerini siber zorbalık ve mağduriyet, siber zorbalığa karşı tepkiler ve demografik değişkenler açısından inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Siber zorbalık ve bu konuda bireylerin yaptığı eylemlerin insanların kişiliklerini etkilediğini göz önünde bulundurursak bu konunun araştırılması gerektiği söylenebilir. Çalışmada; lise öğrencilerinin siber zorbalığa verilen tepkilerini siber zorbalık ve mağduriyet, siber zorbalığa karşı tepkiler ve demografik değişkenler(cinsiyet, sınıf, örgün eğitim görülen kurum türü, kardeş sayısı, anne-baba eğitim durumu, aile geliri ve akademik başarı durumu) açısından incelenmiştir. Araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın bağımsız değişkenleri Siber Zorbalık ve demografik değişkenler (cinsiyet, sınıf, örgün eğitim görülen kurum türü, kardeş sayısı, anne-baba eğitim durumu, aile geliri ve akademik başarı durumu) bağımlı değişkeni ise Siber zorbalığa karşı verilen tepkiler. Elde edilen bulguların analizleri için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16.0 programı kullanılmıştır. Siber zorbalığa verilen tepkilerin; cinsiyet, sınıf, eğitim gördüğü kurum türü, anne baba eğitim düzeyleri, ailenin aylık gelir düzeyi, akademik başarı durumuna göre anlamlı farklar oluşturduğu görülmüştür.Keywords
Siber Zorbalık, Siber Zorbalığa Karşı Tepkiler, Lise Öğrencileri

Abstract

There has been no study in literature that examines high school students' reactions to cyberbullying in terms of cyber bullying and victimization, reactions to cyberbullying and demographic variables. Considering that cyberbullying and the actions taken by individuals on this issue affect people's personalities, it can be said that this issue should be investigated. In the study, the responses of high school students to cyberbullying were examined in terms of cyberbullying and victimization, reactions to cyberbullying and demographic variables (gender, grade, school type, number of siblings, parental education, family income and academic success). The research is a descriptive study. The independent variables of the study are Cyber Bullying and demographic variables (gender, grade, school type, number of siblings, educational status of parents, family income and academic achievement) and the dependent variable is the responses to cyber bullying. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16.0 program was used for the analysis of the findings. It has been observed that the reactions to cyberbullying make significant differences according to gender, grade, school type, parents' education level, monthly income level of the family and academic success.As a result of the research, it can be said that the alexithymia levels of high school students reveal concrete findings and important evidence regarding the relationship between loneliness and demographic variables. In this respect, it is predicted that the study will fill an important gap in this field.Keywords
Cyber Bullying, Reactions against Cyber Bullying, High School Students