Premium e-journal of social science

KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLMESİNDE VATANDAŞ KATILIMINI ÖZENDİRİCİ BİR YÖNTEM: ÖDÜLLENDİRME
(A Encouraging Method For Citizen Participation In Public Service Providing: Rewarding )

Author : Lütfullah ÜN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 335-345
    


Summary

Tarihsel süreçte insanlar birlikte yaşamanın gereği olan hizmetleri tek başlarına yerine getiremedikleri için organize olma ihtiyacı duymuşlar ve devleti kurmuşlardır. Devletin kuruluşunun temel gayelerinden biri kamu hizmetinin görülmesidir. Diğer bir ifade ile kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde asli sorumlu olan kurum devlettir. Bununla birlikte modern devletlerin ortaya çıkmasının ardından kamu hizmetinin yerine getirilmesinde özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının da yer almaya başladığını söylemek mümkündür. Hiç şüphesiz ki kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde temel hedeflerden birisi de vatandaşların ihtiyaçlarını görmektedir. Gelişen teknoloji ve değişen sosyal hayatla birlikte vatandaşların ihtiyaçları ve kamu hizmetlerinden beklentileri artmış ve değişmiştir. Vatandaşların beklentilerin karşılanması ve ihtiyaçların görülmesi açısından ise vatandaşlar da kamu hizmetini görme sürecine ayrı bir aktör olarak katılabilmektedir. Bu katılım kamu görevi yükümlülüğü, vatandaşlık görevi veyahut sosyal sorumluluk gereğinin yanı sıra vatandaşlara kazanım sağlayıcı mahiyette de olabilmesi mümkündür. Bu kazanımlar parasal olabileceği gibi para dışı değerlerle de elde edilebilir. Bu çalışmada vatandaşların kamu hizmetine katılımının açısından ödüllendirme yöntemi alternatif bir yöntem olarak önerilmektedir.Keywords
Kamu hizmeti, kamu sektörü, vatandaş, özendirme, ödüllendirme

Abstract

Throughout the historical process, in consequence of not being able to fulfill the duties for the requirement of living together, people have needed to be organized and established a state. One of the fundamental purposes of establishment of a state is to administer public services. In other words, a state has primary responsibility to perform public services. All the same, following to emergence of modern states, it is possible to express that private sector and non-governmental organizations have begun take part in performing public services as well. Undoubtedly, one of the main objectives for fulfillment of public services is to accomplish the needs of the citizens. With the developing technology and changing social life, the citizens’ needs and their expectations from public services have changed and increased. At this point, citizens can also take part in process of fulfillment of public services as a separate actor in terms of meeting their expectations and needs. It is possible that this obligation of participation for public services can occur in the nature of civic duty or social responsibility as well as providing gains to citizens. These gains can be financial or they can be obtained by non-financial values as well. In this study, the rewarding procedure for citizens participating public services is proposed as an alternative method.Keywords
Public service, public sector, citizen, encouragement, rewarding