Premium e-journal of social science

EKONOMİK PERSPEKTİFTEN TÜRKİYE’DEKİ ULAŞTIRMA VE TURİZM SEKTÖRLERİNİN ETKİLEŞİMİ VE ÖNERİLER
(INTERACTION OF TRANSPORTATION AND TOURISM SECTOR IN TURKEY FROM THE ECONOMIC PERSPECTIVE AND RECOMMENDATIONS )

Author : Selahaddin BAKAN  & Özkan AYAZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 1-22
    


Summary

Sosyoekonomik gelişmişliğin bir unsuru olarak görülen ulaştırma sektörü, son dönemlerde küresel ölçekte ve ülkeler bazında önemli yatırımlarla ciddi manada gelişim yaşamaktadır. Ulaştırma sektörünün gelişimi ile birlikte diğer sektörlerin de etkilenmemesi mümkün değildir. Haliyle, ulaştırma sektörünün etkilediği en önemli sektörlerden birisi de turizm sektörü olmaktadır. Ulaştırma sektörü ile turizm sektörü birbirini tamamlayan iki sektör konumunda olmakla birlikte her ikisinden birinin gelişmesi veya sekteye uğraması neticesinde diğer sektörün de benzer şekilde etkilenmesine sebep olarak ülke ekonomisine olumlu veya olumsuz yönde yansıması olmaktadır. Bu bağlamda çalışmamız, ulaştırma ve turizm sektörleri arasında var olan “neden-sonuç” ilişkisinin ekonomik perspektiften Türkiye üzerindeki etkilerinin tahlilini amaçlamaktadır.Keywords
Ulaştırma, Ulaştırma Turizmi, Turizm, Turizm Ekonomisi

Abstract

The transportation sector is an important element of socioeconomic development of a country. In recent years, there have been significant developments in the transportation sector on both global and regional scales. This has contributed to the considerable developments in other public and private sectors, including tourism. The tourism and transportation sectors are closely related to each other, as the one supplements the other. Accordingly, both development and regression in one of these two supplementary sectors has a direct impact on the other’s fate with an ultimate consequence on the country’s economy. In this context, this thesis examines how the cause-effect relationship between transportation and tourism affects Turkey’s economy.Keywords
Transport, Transport Tourism, Tourism, Tourism Economy