Arıcıoğlu, E., & Kutlutürk, M. M. (2023). Kadınların İşgücüne Katılım Oranın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), 01–09. https://doi.org/10.5281/zenodo.10051516