Arıcıoğlu, Ebru, ve Murat Mustafa Kutlutürk. 2023. “Kadınların İşgücüne Katılım Oranın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği”. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS) 7 (29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı):01-09. https://doi.org/10.5281/zenodo.10051516.