Arıcıoğlu, E. ve Kutlutürk, M. M. (2023) “Kadınların İşgücüne Katılım Oranın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği”, Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), ss. 01–09. doi: 10.5281/zenodo.10051516.