Arıcıoğlu, E., ve M. M. Kutlutürk. “Kadınların İşgücüne Katılım Oranın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği”. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), c. 7, sy 29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı, Ekim 2023, ss. 01-09, doi:10.5281/zenodo.10051516.