Popüler Kültür Ürünü Olarak James Bond Filmlerinde Baştan Çıkarma : Yarın Asla Ölmez Film Örneği


Özet Görüntüleme: 38 / PDF İndirme: 25

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10051333

Anahtar Kelimeler:

Roman, Sinema, Baştan Çıkarma, Beden

Özet

Bir popüler kültür örneği olarak Ian Fleming tarafından yazılan Bond roman serisi, sinema üzerinden yeniden üretilmiş ve ticari başarısıyla birlikte görsel bir mite dönüştürülmüştür. Kuşkusuz bu başarının belirli nedenleri bulunmaktadır. Popüler bir romanın anlatı yapısının ve stratejilerinin sinema tarafından tekrar edilmesi bu başarının nedenleri arasındadır. Kitlelerin yıllardır Bond filmlerine gösterdiği ilginin temelinde de bu yatmaktadır. Cinsellik, erotizm, erkeklik, rekabet, meydan okuma, vatanseverlik, prestij, kişisel ve ulusal itibar, üretilen Bond evreninin belirli özellikleridir. Bond evreni,  Jean Baudrillard’ın vurguladığı Kapitalizmin ve Batı  uygarlığının içerisinde bulunduğu çaresizliğin gizlenmesi çabalarına da katkı sağlamaktadır. Bu çabalar baştan çıkarma-ayartma stratejileri olarak adlandırılabilir. Özellikle beden ve kültürel politikalar üzerinden geliştirilen baştan çıkarma stratejileri, baştan çıkaran ve baştan çıkarılan ilişkisi çerçevesinde karşılıklı rızaya dayalı hegomonik ilişkileri de beraberinde üretir. Bu çalışma amaca yönelik örneklem çerçevesinde, Umberto Eco’nun Bond romanları üzerine gerçekleştirdiği yapısalcı analizi ve Baudrillard metinlerini merkezine alarak, 1997 yılı yapımı olan Yarın Asla Ölmez filmindeki anlatı yapısı ve baştan çıkarma stratejilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Sistem popüler kültür ürünleri üzerinden kitleleri baştan çıkartarak-ayartarak yaşadığı sorunları gizlemektedir. Bir popüler kültür ürünü olarak üretilen Bond filmlerinin de bu amaca hizmet ettiği görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Adanır, O. (2008). Simülasyon Kuramı Üzerine Notlar Söyleşiler. Hayal Et Kitap.

Baudrillard, J. (1991). Sessiz Yığınların Gölgesinde Ya Da Toplumsalın Sonu. Ayrıntı Yayınları.

Baudrillard, J. (2003). Simülakrlar ve Simülasyon. Doğu Batı Yayınları.

Baudrillard, J. (2010). Çaresiz Stratejiler. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Baudrillard, J. (2014). Baştan Çıkarma Üzerine. Ayrıntı Yayınları.

Baudrillard, J. (2017). Tüketim Toplumu. Ayrıntı Yayınları.

Baudrillard, J. (2016). Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Baudrillard, J. (2002). Kusursuz Cinayet. Doğu-Batı, 19, 11-27

Butler, R. (1999). Jean Baudrillard: The Defence of the Real. Sage Publications.

Chapman, L. (2022). Fashioning James Bond. Bloomsbury.

Eco, U. (1979). Role of the Reader Explorations in the Semiotics of Texts Advances in Semiotics.

Indiana Unıversity Press.

Erdoğan, İ. (2001). Popüler Kültürde Gasp ve Popülerin Gayri Meşruluğu. Doğu-Batı, 15, 75

Erdoğan, İ. ve Korkmaz, A. (1994). Popüler Kültür ve İletişim. Ümit Yayıncılık.

Featherstone, M. (1996). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. Ayrıntı Yayınları.

Funnell, L. (2015). For Hıs Eyes Only The Woman of James Bond. Wallflower Press.

Funnell, L. & Dodds, K. (2017). Geographies, Genders and Geopolitics of James Bond. Palgrave Macmillan.

Hall, S. (2019). Essantial Essays. Duke University Press

Oktay, A. (2002). Popüler Kültürler. İletişim Yayınları.

Püsküllüoğlu, A. (2002). Öz Türkçe Sözlük. Arkadaş Yayınları.

Rycroft, C. (1995). A Critical Dictionary of Psychoanalysis. Penguin Books.

Smith, P. (2005). Kültürel Kuram. Babil Yayınları.

Storey, J. (2010). Cultural Studies and The Study of Popular Culture. Edinburgh University Press

Strinati, D.(2004). An Introduction to Theories of Popular Culture. Routledge.

Tajafuerce, B. S. (2000). Kierkegaardian Seduction, or the Aesthetic Actiones in Distans. Diacritics, 30(1), 78-88

Weiner, R.G., Whitfield, B.L. & Becker, J. (2011). James Bond in World and Popular Culture. Cambridge Scholars Publishing

Yates, C. (2007). Masculine Jealousy and Contemporary Cinema. Palgrave.

beyazperde (t.y.). Yarın Asla Ölmez. https://www.beyazperde.com/filmler/film-82178/

Oxford Learner (t.y.). Baştan çıkarma https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ seduction?q=seduction

İndir

Yayınlanmış

2023-10-29

Nasıl Atıf Yapılır

Tosun, A. F. (2023). Popüler Kültür Ürünü Olarak James Bond Filmlerinde Baştan Çıkarma : Yarın Asla Ölmez Film Örneği. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), 75–88. https://doi.org/10.5281/zenodo.10051333