Turizmde Kadın Girişimciliği Alanında Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi


Özet Görüntüleme: 315 / PDF İndirme: 151

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10223802

Anahtar Kelimeler:

Kadın Girişimciliği, Girişimcilik, Turizm, Bibliyometrik Analiz, Turizm Araştırmaları

Özet

Bu çalışmanın ana amacı; her geçen gün önemi daha da artan kadın girişimciliği olgusunun turizm literatüründe nasıl incelendiğini, araştırmaların mevcut özelliklerini ve konuyla ilgili çalışma alanlarını belirlemek ve ilgili çalışmaları derleyerek literatüre katkı sağlamak ve gelecek araştırmalar için bir kılavuz sunmaktır. Bu doğrultuda, Google Akademik, ULAKBİM, Dergipark Akademik ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarında turizm sektöründe kadın girişimciliği alanında yapılmış ulusal makale, bildiri, tez ve kitaplar taranmış ve 52 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Ulaşılan çalışmalar bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Sonuç olarak, ulusal düzeyde “turizmde kadın girişimciliği” konusunu kapsayan bilimsel çalışma sayısının, turizm sektörünün kadın girişimciler için taşıdığı potansiyele kıyasla, hem sayıca az hem konu çeşitliliği açısından yetersiz olduğu, araştırmaların büyük kısmının kırsal turizm konusunda yapıldığı görülmüştür. Çalışmanın, turizm alanında yapılacak olan kadın girişimciliği konulu araştırmalara bir yol haritası çizmesi ve olguyu derinlemesine inceleyen önemli araştırmalara önayak olması açısından gelecekteki araştırmacılara ve alana anlamlı faydalar sağlayacağı öngörülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Açıkgöz, C. (2019). Kırsal turizmde kadın girişimcinin yeri ve önemi Muğla örneği karşılaştırması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. (585175), SB Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Akca, Ç. (2019). Kadın girişimcilerin girişimcilik niyetleri ile kendine güven ilişkisinin belirlenmesi: Yiyecek içecek sektöründe bir araştırma [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. (578317), Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.

Akoğlan Kozak, M., & Aşan, K. (2012, Mart 6-8). Kadın girişimciliği üzerine Eskişehir Odunpazarı örneğinde bir araştırma [Konferans sunumu]. 1.Kadın Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye.

Altındal, Y. (2016). Türkiye’de turizm sektöründe kadın girişimciliğinin gelişiminin incelenmesi: Batı Akdeniz Bölgesi-Güney Ege Bölgesi karşılaştırması [Yayınlanmamış doktora tezi]. (453262), SB Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi.

Altındal, Y., & Gül, S. S. (2016). Turizm sektöründe kadın girişimcilerin risk alma deneyimleri. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 10(21), 115-131.

Arslan, E. (2021). Kadın Girişimcilerin Bireysel Katılım Yatırımcılığı (Melek Yatırımcılık) Algısı Ve Yatırım Niyetlerine Etki Eden Unsurların Belirlenmesi: Konya Hizmet Sektörü Örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. (665759), SB Enstitüsü, Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Arslan, S., Özcan, C. C., & Bayrakcı, S. (2018). Turizm fakültesi öğrencilerinin kadın girişimcilik algısı. ICPESS 2018 PROCEEDINGS Volume 3: Social Studies, 260-276.

Arslan, S., Özcan, C. C., & Bayrakcı, S. (2018, Mart 23-25). Turizmde kadın girişimciliğini etkileyen faktörler Konya örneği [Konferans sunumu]. 2nd International Symposium on Economics, Law and Politics.

Avcı, N. & Gümüş, S. (2022). The motivations of women entrepreneurs in the tourism industry. Istanbul Business Research, 51(1), 279-290.

Aylan, F. K., Sarı Gök, H. & Şalvarcı, S.(2019). Kırsal Yoksulluğun Giderilmesinde Kadın Girişimciliğin Rolü: Lavanta Kokulu Köy Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 1271-1289.

Aylan, F. K., Sarı Gök, H., & Şalvarcı, S. (2018). Kırsal Yoksulluğun Önlenmesinde Turizm ve Kadın Girişimciliğin Rolü Lavanta Kokulu Köy Örneği. İçinde 2nd International Rural Tourism and Development Congress (ss. 82).

Baltacı, N. (2011). Kadınları güçlendirme mekanizması olarak mikrokredi. Ankara: T. C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi.

Barnet, R., & Cavanagh, J. (2014). Homogenization of global culture. Jerry Mander & Edward Goldsmith (Eds.), The case against the global economy içinde (ss. 169-174). Routledge.

Bayram, A. T. (2019). Türk turizm alan yazınında kadınlar üzerine yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi. Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, 8(2), 55-77.

Bayram, G. E. (2018). Kadın girişimciler ve turizm: Mevcut durum ve sorunlar üzerine Sinop ilinde bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(2), 56-88.

Bensemann, J., & Hall, C. M. (2010). Copreneurship in rural tourism: exploring women's experiences. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2(3), 228-244.

Bernhard, I., & Olsson, A. K. (2020). Network collaboration for local and regional development-the case of Swedish women entrepreneurs. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 41(4), 539-561.

Boyacıoğlu, E. Z. (2014). Kırsal turizmde kadın girişimciliği: Edirne örneği. International Journal of Social and Economic Sciences, 4(2), 82-90.

Boyacıoğlu, E. Z., & Elmas, Ç. (2020). “Turizm ve Kadın” Olgusunun Bibliyometrik Yaklaşım ile İncelenmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(1), 32-52.

Bras, K., & Dahles, H. (1998). Women entrepreneurs and beach tourism in Sanur, Bali: Gender, employment opportunities, and government policy. Pacific Tourism Review, 1(3), 243-256.

Cihangir, E., Demirhan, Ö., & Şeremet, M. (2020). Kırsal turizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasında kırsalda kadının durumuna bir bakış: van otlu peyniri üretimi örneği. lnternational Journal of Geography and Geography Education, (42), 199-222.

Costa, C., Breda, Z., Bakas, F. E., Durão, M., & Pinho, I. (2016). Through the gender looking-glass: Brazilian tourism entrepreneurs. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 8(3), 282-306.

Çalışkan, C., Yeşilyurt, H., & Yeşilyurt, C. (2017). Kadın Girişimciliğinde Sosyo-Kültürel Sorunlar Adıyaman Örneği. Şakir Sakarya, Mine Biniş, Suat Kara, İbrahim Murat Bicil (Ed.), 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi içinde (ss. 770-781). Balıkesir Üniversitesi Yayınları.

Çavuşoğlu, M., (2015, Mayıs 1-3). Kırsal turizmde kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin rolü ve önemi: Kıbrıs örneği [Konferans sunumu]. 2.Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, İzmir, Türkiye.

Çelebi, N. (1997). Turizm Sektöründeki Küçük İşyeri Örgütlerinde Kadın Girişimciler. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları GM.

Çetin, F. (2019). Kırsal turizm pazarlamasında sivil girişimler: Kuyucak lavanta kokulu köy kadın girişimcilik kooperatifi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. (587036), Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.

Çiçek, D. Zencir, E. ve Kozak, N. (2017). Women in Turkish Tourism. Journal of Hospitality and Tourism Management, 31, 228-234.

Demiral, E. E. (2023, Haziran 6). Kadın girişimci oranı yüzde 14.4 oldu. Oksijen. https://gazeteoksijen.com/turkiye/kadin-girisimci-orani-yuzde-144-oldu-180766

Demiral, N. Ö., & Hassan, A. (2020). Kadın girişimciler ve sosyal medya: Bozcaada konaklama işletmelerinin Instagram sayfalarına yönelik bir araştırma. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 23(2), 359-373.

Demirkol, Ş., & Karaoğlu, Z., (2012, Nisan 16-18). Kültür turizmi kapsamında yerel yönetimlerin rolü ve kadın girişimcilerin kültürel kaynakların gelişmesindeki etkileri: “Beypazarı Örneği” [Konferans sunumu]. XI. Geleneksel Turizm Paneli, Düzce, Türkiye.

Ditta-Apichai, M., Gretzel, U., & Kattiyapornpong, U. (2023). Platform empowerment: Facebook’s role in facilitating female micro-entrepreneurship in tourism. Journal of Sustainable Tourism, 1-20.

Driga, O., Lafuente, E., & Vaillant, Y. (2009). Reasons for the relatively lower entrepreneurial activity levels of rural women in Spain. Sociologia Ruralis, 49(1), 70-96.

Ecevit, Y. (1993). Kadın girişimciliğinin yaygınlaşmasına yönelik bir model önerisi. Kadın Girişimciliğe Özendirme ve Destekleme Paneli Bildiriler ve Tartışmalar, Devlet Bakanlığı Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, Eğitim Serisi, Yayın No: 74, 15-34.

Elijah-Mensah, A. (2009). Motivation and Age: An Empirical Study of Women-Owners of Tourism Ventures in Ghana. Journal of Travel & Tourism Research, 9(2), 139-153.

Entrepreneur.com. (t.y.). Entrepreneur. https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/entrepreneur2#: ~:text=Entrepreneur%20Definition%3A,an%20ordinary%20degree%20of%20risk.

Erkan Bintaş, A. (2018). Çanakkalenin Bigalı Köyünde kırsal kalkınmada kadın girişimciliği ve ekoturizm ilişkisinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. (526446), Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Ertac, M., & Tanova, C. (2020). Flourishing women through sustainable tourism entrepreneurship. Sustainability, 12(14), 5643.

European Commission. (2002). Good practices in the promotion of female entrepreneurship: Examples from Europe and other OECD countries. Vienna: Austrian Institute for Small Business Research (IfGH). https://www.femtech.at/sites/default/files/female_entrepreneurship_0.pdf.

Fidan, F., & Nam, D. (2012). Kırsal turizmde yeni dinamikler: Kadın girişimciler-Taraklı örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 51–57.

Figueroa-Domecq, C., De Jong, A., & Williams, A. M. (2020). Gender, tourism & entrepreneurship: A critical review. Annals of Tourism Research, 84, 102980.

Ghouse, S. M., Durrah, O., & McElwee, G. (2021). Rural women entrepreneurs in Oman: problems and opportunities. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 27(7), 1674-1695.

Goffee, R., & Scase, R. (1992). Organizational change and the corporate career: The restructuring of managers' job aspirations. Human Relations, 45(4), 363-385.

Gurbuz, I. B., & Ozkan, G. (2020). Integrated environmental impact and risk assessment in rural women entrepreneurs. Environmental Science and Pollution Research, 27, 23837-23848.

Gül, M., & Gül, K. (2018). Balıkesir ilinde kadın girişimci profili ve sorunları: Yiyecek sektöründe bir uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (56), 82–96.

Gül, M. & Gül, K. (2017). Yiyecek-içecek sektöründe KOSGEB kredi desteğinin kadın girişimcilerin ekonomik risk algısına etkisi. Şakir Sakarya, Mine Biniş, Suat Kara, İbrahim Murat Bicil (Ed.), 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi içinde (ss. 583-597). Balıkesir Üniversitesi Yayınları.

Haugen, M. S., & Vik, J. (2008). Farmers as entrepreneurs: the case of farm-based tourism. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 6(3), 321-336.

International Labour Organization. (t.y.). ILOSTAT database [Population, labor force participation and employment statistics]. https://ilostat.ilo.org/data/

International Labour Organization Statistics. (2021, Ocak). Employment in services, female. https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.FE.ZS

Ireland, R. D., Reutzel, C. R., ve Webb, J. W. (2005). From editor: Entrepreneurship research in AMJ: What has been published, and what might the future hold? Academy of Management Journal, 48(4): 558–564.

Işık, C. Tırak, L. ve Işık, Z. (2016). Potansiyel Kadın Turizmcilerin Girişimcilik ve İnovasyon Eğilimlerinin Belirlenmesi. Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 31-44.

İnciroğlu, L. (2017, Ekim 11). Kadınların istihdama katılımı ve yaşanan sorunlar. https://www.incirogludanismanlik.com/2017/10/11/kadinlarin-istihdama-katilimi-ve-yasanan-sorunlar/

Jalbert S.E. (2000). Women Entrepreneurs in the Global Economy, New Jersey.

Karakaş, A., & Gökmen, G. (2016). Turizm sektöründe kadın girişimcilerin profilinin incelenmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, 3(3), 18-25.

Karakaş, A., & Gökmen, G. (2016). Turizm sektöründe kadın girişimcilerin profilinin belirlenmesi [Konferans sunumu]. 3rd International Congress of Tourism & Management Researches, Antalya, Türkiye.

Kavak, O., & Kaygın, E. (2017). Toplumsal cinsiyet algısı ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkinin turizm sektörü açısından incelenmesi. Faruk Alaeddinoğlu, Emine Cihangir, Mehmet Şeremet (Ed.), IWACT’17 International West Asia Congress of Tourism Research Bildiri Kitabı içinde (ss. 436-450). Paradigma Akademi Basın Yayın Dağıtım.

Kırıcı Tekeli, E., Bozkurt, İ., & Tabak, G. (2021). Turizm ve kadın olgusu: Web of Science veri tabanına dayalı bibliyometrik bir analiz. Cihan Cobanoglu, Ebru Gunlu Kucukaltan, Muharrem Tuna, Alaattin Basoda, Seden Dogan (Ed.), Daha İyi Bir Dünya İçin Turizm içinde (ss. 301-322). University of South Florida M3 Center Publishing.

Kimbu, A. N., & Ngoasong, M. Z. (2016). Women as vectors of social entrepreneurship. Annals of Tourism Research, 60, 63-79.

Kaleözü, S. (2021). Turizm sektöründe kadın girişimcilerin motivasyon faktörleri: Türkiye için bir tipoloji önerisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. (678259), Lisansütü Eğitim Enstitüsü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.

Konaklıoğlu, E., & Kaleözü, S. (2023). Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 274-285.

Koppl R. (2007). Entrepreneurial behavior as a human universal. M. Minniti (Ed.), Entrepreneurship: The Engine of Growth, “People” içinde (ss.1- 20). London: Praeger.

Kourtesopoulou, A., & Chatzigianni, E. E. (2021). Gender Equality and Women's Entrepreneurial Leadership in Tourism: A Systematic Review. Gender and tourism, 11-36.

Köse, Z. (2014). Turizmde Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği Beypazarı Örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. (365011), SB Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi.

Kuadli, J. (2023, Mayıs 20). Women Entrepreneurs Statistics. Legaljobs. https://legaljobs.io/blog/women-entrepreneurs-statistics/#:~:text=How%20many%20female%20entrepreneurs%20are,in%20the% 20last%2020%20years.

Kurtay, E. (2021). Ekoturizm sektöründe kadın girişimciliğinin Düzce ili uygulama örnekleri üzerinden değerlendirilmesi. Peyzaj, 3(2), 93-105.

Kurtege Sefer, B. (2020). A gender-and class-sensitive explanatory model for rural women entrepreneurship in Turkey. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 12(2), 191-210.

Lionanda, G. (2023). Empowerment of Social Entrepreneurs for Women groups in Cultural Tourism Villages. International Journal of Social Service and Research, 3(4), 1068-1077.

Mastercard. (2022). The Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2021. https://www.mastercard.com/news/media/phwevxcc/the-mastercard-index-of-women-entrepreneurs.pdf

Meera, S. (2014). Challenges of women entrepreneurs: With specific reference to tourism industry. International Journal (Toronto, Ont.), 1(1).

Meunier, F., Fantoni, S., & Kouhlani-Nolla, S. (2022, Mart 2). We-Data: Measuring the gap in female entrepreneurship around the world. World Bank Blogs. https://blogs.worldbank.org/ developmenttalk/we-data-measuring-gap-female-entrepreneurship-around-world

Moore, P. D. (2000). Transitions-Milestones On The Route To Success, USASBE Proceeding, 18, 1-5.

Moswete, N., & Lacey, G. (2015). “Women cannot lead”: Empowering women through cultural tourism in Botswana. Journal of sustainable tourism, 23(4), 600-617.

Möller, C. (2012). Gendered entrepreneurship in rural Latvia: Exploring femininities, work, and livelihood within rural tourism. Journal of Baltic Studies, 43(1), 75-94.

Nikraftar, T., & Hosseini, E. (2016). Factors affecting entrepreneurial opportunities recognition in tourism small and medium sized enterprises. Tourism Review, 71(1), 6-17.

Nxopo, Z., & Iwu, C. G. (2015). The unique obstacles of female entrepreneurship in the tourism industry in Western Cape, South Africa. Commonwealth Youth and Development, 13(2), 55-71.

Özdemir Ö. (2023). Women entrepreneurship in tourism industry; general outlook of Turkey. Geographies,Planning & Tourism Studios, 3(1): 70-75.

Özden, C. (2019). Kırsal alanlarda kadın girişimcilerin karşılaştıkları finansal sorunlar: Milas (Muğla)–Bydgoszcz (Polonya) karşılaştırması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. (579113), SB Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Özen, İ. A., Karadeniz, G., & Zaro, E. (2022). Kadın girişimci restoranlar ve turist tercihlerinin belirlenmesi: Kapadokya örneği. Journal Of Tourısm And Gastronomy Studıes, 10(3), 2314-2326.

Özgener, Ş., & İlhan, İ. (2018). Turizm sektöründe kadın girişimci ve yöneticiler açısından kariyer tatminin sosyal tembellik üzerindeki etkisi: Psikolojik sermayenin aracı rolü. Himmet Karadal, Asım Saldamlı, Mohammed Abubakar, Ahmet Tuncay Erdem (Ed.), International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress Abstract Book içinde (ss. 158).

Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of Documentation, 25, 348.

Sarı, Y., Çiçek, D., Yılmazdoğan, O. C., Özdemir Gözen, C., & Bayrak, H. G. (2015, Mayıs 28-30). Yerel kalkınmanın önemli bir dinamiği olan turizmin getirdiği değişimlerin kadın girişimciler bağlamında değerlendirilmesi [Konferans sunumu]. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, Konya, Türkiye.

Sayın, H. C., & Ergin, B. Z. (2018). Ekonomik kalkınma ve büyüme için bir fırsat olarak kadın girişimciler. GSI Journals Serie B: Advancements in Business and Economics, 1(1), 15-29.

Serinikli, N. (2019). Kırsal alandaki mikro kadın girişimcilerin kooperatifleşmeye karşı tutumları: Agro-Turizm Kadın Kooperatifleri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 14(1), 45-57.

Shaw, G., & Williams, A. M. (1998). Entrepreneurship, small business culture and tourism development. The Economic Geography of the Tourism İndustry, 235-255.

Soysal, A. (2010). Türkiye’de kadın girişimciler: Engeller ve fırsatlar bağlamında bir değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(1), 83-114.

Surangi, H. A. K. N. S. (2022). A critical analysis of the networking experiences of female entrepreneurs: a study based on the small business tourism sector in Sri Lanka. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 11(1), 1-19.

Şimşek, M. Ş., Özgener, Ş., & İlhan, İ. (2017). Turizm sektöründe kadın girişimciler ve yöneticiler açısından otantik liderliğin sosyal tembellik üzerindeki etkileri: yaşam tatmininin düzenleyici rolü. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(3), 88-109.

Tajeddini, K. A. Vanessa, R. B. ve Mela, D. (2017). Female Tourism Entrepreneurs in Bali, Indonesia. Journal of Hospitality and Tourism Management, 31, 52-58.

Tamer, M. (2021). Cittaslow hareketinde kadın girişimciler: Seferihisar örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. (676945), SB Enstitüsü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

Tamer, M., & Alaeddinoğlu, F. (2022). Cittaslow Hareketinde Kadın Girişimciler: Seferihisar Örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 20(2), 500-527.

Tatar, F., & Armatlı Köroğlu, B. (2017). Ankara ili Beypazarı ilçesi kırsal turizm gelişimi ve yerel kalkınmaya etkisi. Planlama, 27(2),115–128.

Tekeli, N. & Yılmaz, G. (2021). Women’s Entrepreneurship And Tourism Under The Scope Of Sustainability In Turkey; Swot Analysis Of The Current Problems. Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7(36), 120-134.

Tikici, M., & Aksoy, A. (2009). Girişimcilik ve küçük işletmeler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Toptaş, A. (2020). Kültür Turizminin Kadın Girişimcilerin Yaptıkları Yeniliklere Etkisi: Boğatepe Köyü’nün Örnek Vaka Analizi ile İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3378-3391.

Tovmasyan, G. (2022). Promoting female entrepreneurship in tourism for sustainable development. Marketing i menedžment innovacij, (1), 18-36.

Tunçsiper, B., Özkan, Ç. & Boz, M. (2017). Kırsal turizm ve kadın girişimciler: Nusratlı Köyü örneği. Şakir Sakarya, Mine Biniş, Suat Kara, İbrahim Murat Bicil (Ed.), 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi içinde (ss. 77-85). Balıkesir Üniversitesi Yayınları.

Uluer, C., & Bostan, T. (2017, Temmuz 14-16). Kırsal alanlarda faaliyet gösteren kadın girişimcilerin sorunlarının tespiti- Yiyecek içecek işletmeleri üzerine bir araştırma [Konferans sunumu]. 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Balıkesir, Türkiye.

Vujko, A., Tretiakova, T. N., Petrovic, M. D., Radovanovic, M., Gajic, T., & Vukovic, D. (2019). Women’s empowerment through self-employment in tourism. Annals of Tourism Research, 76(C), 328-330.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) (2017). Kendi Hesabına ve İşverenler, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2017. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kendi-Hesabina-ve-Isverenler-II.-Ceyrek:-Nisan---Haziran,-2017-24917

Williams, H. C., Pritchard, K., Miller, M. C., & Doran, A. (2023). Mapping embodiment across the nexus of gender, tourism, and entrepreneurship. Journal of Sustainable Tourism, 1-20.

World Tourism Organization (2019). Global Report on Women in Tourism – Second Edition, UNWTO, Madrid.

WTTC (t.y.). Economic Impact Research. https://wttc.org/research/economic-impact

Yelkikalan, N., & Akatay, A. (2006). Türkiye’de Kadın Girişimcilik ve Çanakkale Kent Konseyi Kadın Girişimciliği Eğitimi ve Destekleme Projesi Örneği, III. Uluslararası STK’lar Kongresi, 9-10.

Yıldırım, G., Tarınç, A., & Kılınç, C. C. (2020). Women entrepreneurship in tourism: The case of Turkey. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 8(4), 2462-2477.

Yirik, Ş., & Yıldırım, B. I. (2014). Turizm sektöründeki kadın girişimcilerin bireysel değerleri ile risk ve belirsizlik algıları arasındaki ilişkilerin alan araştırması ile incelenmesi: Antalya örneği. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 97-111.

Yirik, Ş., & Yıldırım, B. I. (2014). Turizm sektöründeki kadın girişimcilerin bireysel değerlerinin demografik özellikleri açısından incelenmesi: Antalya ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26), 361-378.

Yoopetch, C. (2020). Women empowerment, attitude toward risk-taking and entrepreneurial intention in the hospitality industry. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 15(1), 59-76.

Zippia. (July 21, 2023). Entrepreneur demographıcs and statıstıcs ın the US. https://www.zippia.com/ entrepreneur-jobs/demographics/

İndir

Yayınlanmış

2023-11-30

Nasıl Atıf Yapılır

Ersöz, G. Y. (2023). Turizmde Kadın Girişimciliği Alanında Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(36), 1547–1566. https://doi.org/10.5281/zenodo.10223802