Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmen Adaylarının “Öğretmenlik Uygulaması Dersi”ne İlişkin Tutumları ve Değerlendirmeleri


Özet Görüntüleme: 28 / PDF İndirme: 10

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12603827

Anahtar Kelimeler:

Uygulama öğrencileri, staj, öğretmen eğitimi

Özet

Öğretmenlik uygulaması dersi, öğretmen adaylarının hizmet öncesinde mesleğe yönelik beceri ve deneyim kazanmaları için önemli bir fırsattır. Öğretmen eğitiminin uygulama sürecinin doğru işleyip işlemediğini öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin tutumları ve değerlendirmeleri ortaya koyabilmektedir. Bu durum, sürecin niteliği ve işlerliği açısından önemlidir. Sosyal bilgiler ve tarih öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin tutumlarını ve değerlendirmelerini sorgulamak için gerçekleştirilen çalışma, 2021-2023 eğitim-öğretim yılları içinde İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir üniversitede eğitim gören 102 sosyal bilgiler ve tarih öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma, nicel ve nitel yöntemin birlikte kullanıldığı karma yöntem çalışmasıdır. Araştırmanın nicel kısmında betimsel tarama, nitel kısmında ise olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışmanın nicel verilerinin analizlerinde SPSS programı kullanılmış; frekans, yüzde ve aritmetik ortalama ve t testi değerleri hesaplanmıştır. Nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; sosyal bilgiler ve tarih öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin tutumları orta üstü olarak ölçülmüş ve adayların derse ilişkin olumlu tutum geliştirdiği tespit edilmiştir. Cinsiyet ve bölüm değişkenine yönelik yapılan ölçümlerde sosyal bilgiler ve tarih öğretmen adayları arasında cinsiyet ve bölüm açısından anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Öğretmen adaylarının derse ilişkin değerlendirmeleri ise dört kategoride ayrıntılı olarak verilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Alkan, C. (1987). Öğretmenlik uygulamaları el kitabı. Yargıçoğlu Matbaası.

Akpınar, M., Çolak, K., & Yiğit, E. Ö. (2014). Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yeterliklerine yönelik uygulama öğretmenlerinin görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36(36), 41-67.

Azar, A. (2003). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerinin yansımaları. Milli Eğitim, 158.

Batmaz, O., & Ergen, Y. (2020). İlkokul öğretmenleri ve öğretim üyelerinin öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşleri. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 53(2), 549-576.

Bektaş, M., & Ayvaz, A. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 209-232.

Creswell, J. W. (2009) Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. (3rd edition). Thousand Oaks: Sage.

Demircioğlu, İ. H. (2003). Tarih uygulama öğrencilerinin uygulama öğretmenleri ve uygulama okulları hakkındaki görüşleri: KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 185-192.

Gümüş, N., Özbaş Çulha, B., Gülersoy, A. E., Duman, D., Türker, H., Avcı, G., & Dikicigil, Ö. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin “öğretmenlik uygulaması” dersine ilişkin görüş ve önerileri. Turkish Studies, 13(11), 593-613.

Gündoğdu, K., Bay, E., Coşkun, Z. S., & Albez, C. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüşleri ve beklentileri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 55-67.

Johnson, B. & Christensen, L. (2014). Educational Research: Quantitative, qalitative and mixed approaches. Sage Publications.

Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar-ilkeler-teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.

Kaplantaş, F., & Çalışkan, H. (2018). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşleri. ERPA 2018, 669.

Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. (2nd Ed.). Sage Publications.

Ören, F. Ş., Sevinç, Ö. S., & Erdoğmuş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okul deneyimi derslerine yönelik tutumlarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 58(58), 217-246.

Özçelik, N. (2012). Yabancı dil öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), 32(2), 515-536.

Topkaya, Y., Tokcan, H. & Kara, C. (2019). Öğretmenlik uygulaması dersi hakkında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 663-678.

Yakar, Z. Y., Uzun, E., & Tekerek, B. (2021). Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 220-245.

Yükseköğretim Kurulu (1999). Türkiye’de öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. Ankara.

Yükseköğretim Kurulu (2001). Okullarda uygulama çalışmaları. Ankara.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, K., & Kab, İ. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ‘okul deneyimi’ ve ‘öğretmenlik uygulaması’ derslerine yönelik görüş ve değerlendirmeleri. Humanitas-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 197-215.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Şengül Bircan, T. (2024). Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmen Adaylarının “Öğretmenlik Uygulaması Dersi”ne İlişkin Tutumları ve Değerlendirmeleri . Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(43), 794–803. https://doi.org/10.5281/zenodo.12603827