Kırsal Alanda Yaşlılık: Osmaniye İli Kadirli İlçesi Örneği


Özet Görüntüleme: 228 / PDF İndirme: 87

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8201177

Anahtar Kelimeler:

Yaşlılık, Kırsal Yaşlılık, Yaşam Kalitesi, Tarımsal Faaliyet, Kadirli

Özet

Günümüzde, bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yaşam koşullarının değişmesiyle Dünya’da ve Türkiye’de insanların yaşam süresi uzamış, yaşlı nüfus sayısal ve oransal olarak artmıştır. Demografik dönüşüm sürecinde, ülkemizde de kırdan kente göç sonucu hızlı bir kentleşme sürecine girilmiş ve bu nüfus hareketleri, aile yapısını değiştirirken kır veya kentte yaşayan yaşlıların rol ve statüsünü de değiştirmiştir. Ancak kırsal yaşlılığı, özellikle tarımsal faaliyetler açısından, konu alan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu nedenle çalışmada, Kadirli ilçesi örneğinde, kırsal alanda yoğunlaşan yaşlıların fiziksel çevre, sağlık ve yaşam kalitesi odaklı mevcut durumları ve sorunlarının yanı sıra tarımsal faaliyetler açısından da mevcut durumlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma verileri, nicel ve nitel veri toplama tekniği birlikte kullanılarak derlenmiş; 65 ve üzeri yaştaki toplam 700 kişiyle bireysel görüşme yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Kadirli kırsalındaki yaşlı bireylerin çok boyutlu sorunlarının olduğu belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Güler, Z., Güler N. ve Özsel, D. (2015). Huzurevi köyleri: kırsal kesimde yaşlılık. TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Proje No. 113K515, Ankara.

İçli, G. (2008). Yaşlılar ve yetişkin çocuklar. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1, 29-38.

Kalkınma Bakanlığı [KB]. (2018). Yaşlanma. 11. Kalkınma Planı (2019-2023), Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.

Kurt, G. (2008). Türkiye’de yaşlılık olgusuna sosyolojik bir bakış (Sivas İl Örneği). [Yüksek Lisans Tezi], Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Sivas.

Seyyar, A. (2020). Geragoji: yaşlılar ve yaşlı eğitimi. http://millisuur.com/geragoji-yaslilar-ve-yasli-egitimi/

Tufan, İ. (2016). Antik Çağ’dan günümüze yaşlılık ve yaşlanma. (Geliştirilmiş II. Baskı), Nobel Akademik Yayıncılık.

Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK] (2022). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2021. Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, 45500. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p =Adrese-Dayalı-Nüfus-Kayıt-Sistemi-Sonuçları-2021-45500&dil=1

İndir

Yayınlanmış

2023-08-01

Nasıl Atıf Yapılır

DUVAN, E. K., & KANTAR DAVRAN, M. (2023). Kırsal Alanda Yaşlılık: Osmaniye İli Kadirli İlçesi Örneği. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(32), 643–654. https://doi.org/10.5281/zenodo.8201177