14-18 Yaş Arası Profesyonel Sporcuların Deprem Sonrası Başarı Motivasyonu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma


Özet Görüntüleme: 163 / PDF İndirme: 73

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8256017

Anahtar Kelimeler:

Başarı Motivasyonu, Deprem, Lise Öğrencisi

Özet

Meydana gelen depremler geniş çaplı yıkıma neden olmuştur. Aşırı doğal afetlerin, etkilenen nüfusun ruh sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı deprem sonrası 14-18 yaş arası profesyonel sporcuların başarı motivasyon düzeylerini cinsiyet ve yaşa göre araştırmaktır. Araştırma, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin etkisinin yaşandığı Adana ilinin Kozan ilçesinde 2023 mayıs ayında 14-18 yaş arası profesyonel olarak spor yapan 71 erkek 29 kadın toplam 100 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırmada Willis (1982) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Tiryaki ve Gödelek (1997) tarafından yapılan “Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği-SÖBMÖ” kullanmıştır. Verilerin istatistiksel analizi ve değerlendirilmesi sırasında temel alınan değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler, daha sonra da t testi, ANOVA ve Pearson korelasyon katsayısı kullanılarak elde edilen veriler tablolaştırılarak sunulmuştur. Verilerin değerlendirilmeleri SPSS 16.0 ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre kadın sporcuların erkek sporculara göre yüksek düzeyde başarıya yaklaşma güdüsüne sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca 15 yaşındaki sporcuların başarıya yaklaşma güdüsünün diğer yaştaki sporculara göre yüksek olmasına rağmen güç gösterme güdüsü ile başarısızlıktan kaçınma güdülerinin diğer yaş guruplarına göre anlamlı düzeyde düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Deprem sonrası sporcuların başarıya yaklaşma güdüsü, olayın etkilerini atlatmak ve normal hayata dönmek için bir motivasyon kaynağı olarak kullanılabilir. Sporcular, zorlu koşullar altında bile hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam edebilirler.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Artar, M. (2003). Depremi yaşayan ergenlerin gelecek beklentilerinin içeriği. Kriz Dergisi, 11(3), 21-27.

Bıçakçı, A. B. & Okumuş, F. E. E. (2023). Depremin psikolojik etkileri ve yardım çalışanları. Avrasya Dosyası, 14(1), 206-236.

Demirtaş, Z. (2010). Okul kültürü ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 35(158), 3-13.

Dizer, D. (2008). Sakarya ilindeki liseli ergenlerin 1999 Marmara depremi sonrası travmayı algılama, sosyal destek sistemleri ve umutsuzluk belirtilerinin incelenmesi. [Yükseklisans Tezi], Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Eryılmaz, A. (2010). Ergenlerde Öznel iyi oluşu artırma stratejilerini kullanma ile akademik motivasyon arasındaki ilişki. Klinik Psikiyatri, 13(2), 77-84.

Filiz, B. & Demirhan, G. (2018). Akademik ve spor başarı motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(2), 138-152.

Karabulut, D. & Bekler, T. (2019). Doğal afetlerin çocuklar ve ergenler üzerindeki etkileri. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 5(2), 368-376.

Kenç, M. F. & Oktay, B. (2002). Akademik benlik kavramı ve akademik başarı arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 27(124), 71-79.

McClelland, D. C. (1985). How motives, skills, and values determine what people do. American psychologist, 40(7), 812-825.

Özkan, B. & Kutun, F. Ç. (2021). Afet psikolojisi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 8(3), 249-256.

Sabuncuoğlu, O., Çevikaslan, A. & Berkem, M. (2003). Marmara depreminden etkilenen iki ayrı bölgede ergenlerde depresyon, kaygı ve davranış. Klinik Psikiyatri, 6, 189-197.

Sönmez, M. B. (2022). Depremin psikolojik etkileri, psikolojik destek ve korkuyla baş etme. Totbid Dergisi, 21(3), 337-343.

Tanhan, F. & Kardaş, F. (2014). Van depremini yaşayan ortaöğretim öğrencilerinin travmadan etkilenme ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 102-115.

Tiryaki, Ş., & Gödelek, E. (1997). Spora özgü başarı motivasyonu ölçeğinin Türk sporcuları için uyarlama çalışması. 1. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu Bildirileri, 1.

Willis, J. D. (1982). Three scales to measure competition-related motives in sport. Journal of Sport and Exercise Psychology, 4(4), 338-353.

URL 1. "Deprem ne kadar, kaç saniye sürdü? (Kahramanmaraş depreminin yarattığı etki)" NTV. 11 Şubat 2023. Erişim tarihi: 05 Mayıs 2023.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-17

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZKAN, D., KABACIK, A., TÜRKMEN ÜNAL, D., & YAĞIZ, H. (2023). 14-18 Yaş Arası Profesyonel Sporcuların Deprem Sonrası Başarı Motivasyonu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(33), 731–737. https://doi.org/10.5281/zenodo.8256017