Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi Düzeyleri


Özet Görüntüleme: 100 / PDF İndirme: 91

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8308442

Anahtar Kelimeler:

İş yaşam kalitesi, kalite, denge, öğretmen, memnuniyet, doyum

Özet

Öğretmenlerin iş yaşam kalite düzeylerinin araştırıldığı bu çalışma tarama modelinde yapılmıştır. 2022-2023 eğitim yılında Denizli metropol ilçelerinde çalışan öğretmenlerden 297 öğretmene kolay ulaşılabilir örneklem ile ulaşılmıştır. Araştırmada veriler çevrim içi olarak toplanmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiğinden dolayı analizlerde parametrik testler yapılmıştır. Öğretmenlerin iş yaşam kalite düzeyleri ile ilgili olarak en yüksek düzey “Çok yüksek” düzeyinde “İşimi yapabilmem için belirli amaç ve hedeflerim var.” maddesinde iken en düşük düzey ise “Orta” düzeyinde “İşimdeki kariyer olanakları beni tatmin ediyor.” maddesindedir. Öğretmenlerin iş yaşam kalite düzeyler alt boyutları düzeyleri bütün boyutlarda “Yüksek” düzeyindedir. Bununla birlikte en yüksek düzey iş-kariyer memnuniyeti boyutunda iken en düşük düzey ise genel iyilik hali boyutundadır. Öğretmenlerin genel iş yaşam kaliteleri yüksek düzeydedir. Bulgulara göre öğretmenlerin iş yaşam kalite düzeylerinin bütün boyutlarda ve genel olarak yüksek düzeyde ölçülmüştür. Öğretmenlerin iş yaşam kalite düzeylerinin demografik özelliklerine göre cinsiyet, öğrenim düzeyi, kariyer durumu ve okuldaki öğretmen sayılarına göre farklılık göstermemiş ancak iş yaşam kalite değerlendirmesi, medeni durum, İşinden memnuniyet derecesi değişkenlerine göre farklılık göstermiştir. Öğretmenlerin iş yaşam kalite düzeyleri iş yaşam kalite değerlendirmesine göre bütün boyutlarda ve genel iş yaşam kalitesinde iş yaşam kalite değerlendirmesini ortanın üzeri olarak görenlerle çok düşük olarak görenler arasında ve ortanın üzerinde olarak görenler lehine, orta olarak değerlendirenlerle çok düşük olarak değerlendirenler arasında ve orta olarak değerlendirenler lehine yüksek çıkmıştır. Öğretmenlerin iş yaşam kalite düzeylerinin medeni durumlarına göre genel iyilik hali, çalışma koşulları, genel iş yaşam kalitesinde evli öğretmenler lehine daha yüksektir. Öğretmenlerin iş yaşam kalite düzeylerinin iş yaşam kalitelerinden memnuniyet düzeyine göre iş yaşam kalitelerinden memnuniyet düzeylerine göre bütün boyutlarda ve genel olarak iş yaşam kalitelerinden memnuniyet düzeyi yükseklik düzeyine göre iş yaşam kalitelerinin de yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Öğretmenlerin iş yaşam kalitelerini arttıracak çalışmaların yapılması önerilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Aydın, A. ve Şentürk, İ. (2007). “Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması (İlköğretim Okulları Örneği)”. Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (17), 1-19.

Bursalıoğlu, Z. (2019). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Pegem Akademi Yayıncılık.

Bursalıoğlu, Z. (2020). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama. Pegem Akademi Yayıncılık.

Çetin, C. ve Özcan, E. D. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi. Beta Yayıncılık.

Erdem, M. (2010). Öğretmen Algılarına Göre Liselerde İş Yaşamı Kalitesi ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi. Kurum ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (4), 511-536.

Erdem, O. (2009). Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Örgüt Kültürüyle İlişkisi ve Türk Telekomünikasyon AŞ Üzerinde Bir Araştırma [Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi]. Marmara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Fontinha, R., Van Laar, D., & Easton, S. (2018). Quality Of Working Life Of Academics And Researchers İn The UK, The Roles Of Contract Type, Tenure And University Ranking. Studies İn Higher Education, 43(4), 786-806. https://doi.org/10.1080/03075079.2016.1203890

Gaurav, K. (2012). Quality Of Work Life (Qwl). Employee Satisfaction. Munich: Grin Verlag.

Huzzard, T. (2003). The Convergence Of The Quality Of Working Life And Competitiveness, A Current Swedish Literature Review. Arbetsliv I Omvandling, (9), 1-119.

İlğan, A., Erdem, M., Taşdan, M. ve Memduhoğlu, H. B. (2008). Örgütsel Gelişim Aracıları Olarak Toplam Kalite Yönetimi ile Stratejik Yönetim ve Planlama Yaklaşımları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3), 72-92.

Jayakumar A. & Kalaiselvi K. (2012). “Quality of Work Life-An Overview.” International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, 1(10), 140-151.

Kalaycı, Ş. (2016). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Asil

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (22. baskı). Nobel Akademi Yayıncılık.

Pruijt, H. (2000). Performance and quality of working life. Journal of Organizational Change Management, 13(4), 389-400. https://doi.org/10.1108/09534810010339077

Qudah, S., Davies, J., & Deakin, R. (2018). Can We Get More Satisfaction? Improving Quality Of Working Life Survey Results İn UK Universities. Perspectives, Policy And Practice İn Higher Education. https://doi.org/10.1080/13603108.2018.1534758

Salehi, M., Seyyed, F., & Farhangdoust, S. (2020). The İmpact Of Personal Characteristics, Quality Of Working Life And Psychological Well-Being On Job Burnout Among Iranian External Auditors. International Journal Of Organization Theory & Behavior. https://doi.org/10.1108/IJOTB-09-2018-0104

Sipahioğlu, M., Toprak, E., Coşkun, B. ve Güçlü, M. (2020). Okul Yönetiminde Algılanan Okul Yaşam Kalitesinin Sınıflanması Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(70),: 822-834.

Yalçın, S. & Akan, D., (2016). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 1138-1156.

Yücetürk, E. E., (2005). Türkiye’de İş Yaşam Kalitesini ve Verimliliği Azaltan Gizli Bir Sendrom: Yıldırma (Mobing). İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 97-108.

Yüzügüllü, D. A., Aytaç, N., & Akbaba, M. (2018). Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri. Sakarya Tıp Dergisi, 8(1), 99-107.

Zeng, X., Chaiear, N., Klainin, P., Khiewyoo, J., Koh, D., Hien, P. W. H., & Lee, S. Y. (2011). Work-Related Quality Of Life Scale Among Singaporean Nurses. Asian Biomedicine, 5(4), 467-474. https://doi.org/10.5372/1905-7415.0504.061

İndir

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

AK, A., KARAÇOLAK, H., AKSOY AKYOL, N., İÇÖZ, E., ÖZCAN, E., & DEMİRAĞ, M. (2023). Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi Düzeyleri. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(33), 926–938. https://doi.org/10.5281/zenodo.8308442