Çocukluk Sosyolojisi Bağlamında Türk Toplumunda Çocuğa Bakış Açısı


Özet Görüntüleme: 56 / PDF İndirme: 21

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10051345

Anahtar Kelimeler:

Çocukluk Sosyolojisi, Çocuğa Bakış Açısı, Aile

Özet

Bu çalışmada Türk toplumunda çocuğa verilen değer ve anlamı anlamak amacıyla 31 kişiyle 8 soruluk görüşme uygulanmıştır. Açık uçlu sorularla yapılan mülaktlarda elde edlen cevaplar analiz edilmiştir. Nitel yöntem kullanılmasının amacı, tüm cevap olasılıklarını yakalamaktır. Sonuçlar bize sadece çocuğa bakış açısını değil aynı zamanda Türk aile yapısını da göstermesi açısından anlamlıdır. Anne ve babanın evdeki rolünü, kız ve erkek çocuklar arasındaki bakış açısını, din ve geleneklerin çocuğa ilişkin değerlerin oluşumundaki etkisini de anlamak mümkün olmuştur. Araştırmanın sonuçları, çeşitli yaş aralığındaki kişilerle yapılan görüşmelerden oluştuğundan, Türk toplumunun çocuğa bakış açısının nesiller arası dönüşümünü anlamaya olanak sağlamaktadır. Bulgular çocuk sosyolojisindeki tartışmalara önemli katkı sağladığı gibi. Aynı zamanda çocuğa yüklenen anlamın tarihsel gelişimi içerisinde günümüzde çocuğa nasıl bakıldığını da göstermektedir. Sonuç olarak yaşlı nesiller çocuk sahibi olma konusunu geleneklerin ve dinin bir gereği olarak ele alırken, genç nesiller konuyu daha duygusal bir şekilde ele almaktadır. Daha büyük kuşaklar aile kurmanın temel unsuru olarak çocukları görürken, daha büyük kuşaklar çocuk sahibi olmayı aile kuruluşunun temel unsuru olarak görmemektedir. Ayrıca toplumsal cinsiyet bağlamında, yaşlı kuşaklar, çocuk yetiştirmede ağırlıklı sorumluluğun çoğunlukla annede olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşın genç kuşaklar daha eşitlikçi bir yaklaşımla hem anne hem de babaya sorumluluk yüklemektedir. Yaşlı kuşak ve orta yaşlılar çocukluk kavramına daha kutsal, bereketli ve aynı zamanda emek gücü olarak bakarken, genç kuşak çocukluk kavramına daha eleştirel ve temkinli yaklaşmaktadır. Temelde bunun nedeni, farklı sosyal yapılarda yetişen iki kuşağın farklı görüş ve tercihlere sahip olmasıdır

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akbaş, E. & Atasü-Topçuoğlu, R. (2009). Modern Çocukluk Paradigmasının Oluşumu- Eleştirel Bir Değerlendirme. Toplum ve Sosyal Hizmet, 20(1), 95-104.

Canlı S, and Demiraslan D. (2020). Çocuk Oyun Alanlarının Tarihi Gelişimi. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 3(6), 60-75.

Dirican, R. (2018). Tarihi Süreçte Çocukluk ve Çocuk Hakları. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 2(2), 51-62.

Erkut Z, Balcı S, Yıldız S. (2017). Tarihsel Süreç İçerisinde Çocuk. Çocuk ve Medeniyet, 1, 17-28.

Güçlü, S. (2016). Çocukluk ve Çocukluğun Sosyoloji Bağlamında Çocuk Hakları. Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, (Armağan Sayısı), 1-22.

Güllü, İ. (2015). Yeni Çocuk Sosyolojisi Bağlamında Almanya’ daki Göçmen Türk Çocuklarının Dini Toplumsallaşması. Sosyoloji Divanı, 6, 83-102.

Gürdal, D. (2013). Sosyolojinin İhmal Edilen Kategorisi Çocuklar Üzerinden Çocukluk Sosyolojisine ve Sosyolojiye Bakmak. Bülent Ecevit Üniversitesi Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15(4), 1-26.

Ördem, Ö. (2020). Türkiye’ de Çocukluk Sosyolojisi. OPUS- Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(31), 4469-4492.

Öztürk, H. (2017). Çocukluğun Tarihsel Gelişimi Üzerine Düşünceler. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 253-276.

Sağlam, M, Aral, N. (2016). Tarihsel Süreç İçerisinde Çocuk ve Çocukluk Kavramları. Çocuk ve Medeniyet Dergisi, 1(2), 43-56.

Şen, B. (2011). Çocuk Sosyolojisi Bağlamında Ailelerin Çocuklarına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi (Elazığ İl Örneği) [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şenol D., Yıldız S., , Kıymaz T., Kala H. (2012). Kadına Yönelik Şiddet ve Başa Çıkma Tarzları Bağlamında Çocuklarla Algılanan Güçlüklerin Yordanması. Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu Bildiri Kitabı. Ankara: Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları.

Şirin, M.R. (2019). Değişen Çocuk ve Çocukluk, Biraz Tarih ve Felsefe Biraz Sosyoloji ve Çocukluk Sosyolojisi. Çocuk ve Medeniyet, 4(7), 5-40.

Uğur, S. (2018). Geçmişten Günümüze Şekillenen Çocuk Algısı ve Çocuk Yetiştirme Pratikleri. SDÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 45, 227-247.

Yıldırım, B. (1997). Çocuğun Şahsiyet Gelişiminde Ailenin Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 119-136.

Yayınlanmış

2023-10-29

Nasıl Atıf Yapılır

Sarı, Özgür. (2023). Çocukluk Sosyolojisi Bağlamında Türk Toplumunda Çocuğa Bakış Açısı. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), 89–98. https://doi.org/10.5281/zenodo.10051345