Bağlanma Kuramı Perspektifinden Yetişkinlik Döneminde Eş Seçiminin İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 368 / PDF İndirme: 191

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10431668

Anahtar Kelimeler:

Bağlanma, Bağlanma Kuramı, Bağlanma Stilleri, Eş Seçimi

Özet

Bireylerin kendileri için değerli olan ve önem arz eden kişilere karşı geliştirmiş oldukları güçlü duygusal bağlar şeklinde tanımlanan bağlanma kavramı yıllardır merak konusu halinde olduğundan dolayı çeşitli araştırmacılar tarafından incelenmektedir. Bağlanma bireyin dünyaya geldiği ilk andan itibaren bakım veren kişi veya kişilerle kurmuş olduğu derin ve sıcak emosyonel bağ olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin bakım veren kişilerle kurmuş oldukları bağların, kişilik üzerinde olan etkileri bağlanma teorileri ile açıklanmaktadır. Yaşamın ilk evrelerinden itibaren kişilerin tüm yaşamlarını etkisi altına alan bağlanma kuramı John Bowlby tarafında ilk olarak aktarılmıştır. Bağlanma kuramı; yeni doğan bireyin yaşamının ilk evrelerinde bakımını üstlenen kişiyle oluşturulan bağlanma örüntülerinin içsel işleyen modeller aracılığıyla kişinin yaşamının çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerine pek fazla değişikliğe uğramadan aktarıldığını öne sürmektedir. Bu derleme makalede, bebeklik-çocukluk döneminde geliştirilen bağlanma stillerinin yetişkinlik dönemindeki eş seçimine olan etkisinin kuramsal çerçeve sunularak gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Ainsworth, M. D. S. (1969). Object relations, dependency, and attachment: A theoretical review of the infant-mother relationship. Child development, 969-1025.

Ainsworth M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E. And Wall S. (1978). Pattern Of Attachment: A Psychological Study Of The Strange Situation. Hillsdale, Nj: Erlbaum 151-165

Ainsworth, M.D.S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44: 709-716.

Ainsworth, M. S., & Bowlby, J. (1991). An ethological approach to personality development. American psychologist, 46(4), 333.

Akpınar, M. (2021). Bireyin bağlanma stili ile eş seçimi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi Tezi İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).

Anders, S. L., & Tucker, J. S. (2000). Adult attachment style, interpersonal communication competence, and social support. Personal Relationships, 7(4), 379-389.

Arıkan, G., Çorapçı, F., Sümer, N., & Kumru, A. (2019). Güvenli Çember Ebeveynlik Eğitim Programı ile Anne-Çocuk Arasındaki Bağlanma İlişkisinin Güçlendirilmesi.

Arslan, E. (2008). Bağlanma stilleri açısından ergenlerde Erikson’un psikososyal gelişim dönemleri ve ego kimlik süreçlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Babahanoğlu, R. (2021). Gençlerin Bağlanma Stilleri ile Eş Seçimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, (17), 98-118.

Bartholomew, K. (1990). Avoidance of intimacy: An attachment perspective. Journal of Social and Personal Relationships, 7(2), 147-178.

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. Journal of personality and social psychology, 61(2), 226.

Bowlby, J. (1958a). The nature of the child's tie to his mother. The International Journal of Psychoanalysis, 39, 350–373.

Bowlby, J. (1985b). Can I leave my baby? London: National Association for Mental Health.

Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss (Vol. 1). London, UK: The Hogarth Press.

Bowlby, J. (1973). Attachment And Loss. Vol. 2: Separation: Anxiety And Anger. New York, NY: Basic Books.

Bowlby, J. (1979). The Making and Breaking of Affectional Bonds: II. Some Principles of Psychotherapy: The Fiftieth Maudsley Lecture (expanded version). British Journal of Psychiatry,130(5), 421-431.

Bowlby, J., & Bowlby, R. (2012). The making and breaking of affectional bonds. Routledge.

Bretherton, I. (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. Developmental psychology, 28(5), 750-760.

Buss, D. M. (1994). The evolution of desire: Strategies of human mating. New York: Basic Books.

Buss, D. M., & Barnes, M. (1986). Preferences in human mate selection. Journal of Personality and Social Psychology, 50(3), 559-570.

Ceylan, F. G. (1994). Üniversite öğrencilerinin eş seçimindeki tercih ve beklentileri. Yüksek Lisan Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Sivas.

Cooper, C. R., Jackson, J. F., Azmitia, M., & Lopez, E. M. (1998). Multiple selves, multiple worlds: Three useful strategies for research with ethnic minority youth on identity, relationships, and opportunity structures. In Studying minority adolescents (pp. 121-136). Psychology Press.

Crain, W. (1992). Theories Of Development: Conseptsand Applications, Usa: Prentice. 35-45

Demir, K., & Akpinar, E. (2018). Consumer Attachment Styles and Preference For Sharing Products. ACR North American Advances.

Eagly, A. H., ve Wood, W. (1999). The origins of sex differences in human behavior: Evolved dispositions versus social roles. American Psychologist, 54(6), 408–423.

Feeney, J. A., ve Noller, P. (1990). Attachment style as a predictor of adult romantic relationships. Journal of personality and Social Psychology, 58(2), 281.

Gonzaga, G. C., Keltner, D., Londahl, E. A., ve Smith, M. D. (2001). Love and the commitment problem in romantic relations and friendship. Journal of personality and social psychology, 81(2), 247.

Gültekin, F., & Arıcıoğlu, A. (2017). Üniversite öğrencilerinde bağlanma stilleri ve sosyal bağlılık ilişkisi. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 373-384.

Hazan, C., ve Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511–524.

Hazan, C., & Shaver, P. R. (1994). Deeper into attachment theory. Psychological Inquiry, 68-79.

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. Journal of personality and social psychology, 61(2), 226.

Howe, D., Brandon, M., Schofield, G., & Hinings, D. (1999). Attachment theory, child maltreatment and family support: A practice and assessment model. Bloomsbury Publishing.

Karen, R. (1998). Becoming attached: First relationships and how they shape our capacity to love. Oxford University Press, USA.

Kesebir, S., Kavzoğlu, S. Ö., & Üstündağ, M. F. (2011). Bağlanma ve psikopatoloji. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(2), 321-342.

Kışlak, Ş. T., & Çavuşoğlu, P. Ş. (2006). Evlilik uyumu, bağlanma biçimleri, yüklemeler vebenlik saygısı arasındaki ilişkiler. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 9(9), 61-68.

Korunur, R. (2020). Üniversite öğrencilerinin eş seçimine yönelik tutumlarının ana-babaya bağlanma ve kişilik özellikleri ile ilişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi.

Körük, S. (2019). Eşimizi Nasıl Seçeriz? Eş Seçimi Üzerine Bir Derleme, 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 112-117

Kul, H. (2019). Kuşaklara göre yakın ilişkilerde yaşantılar, romantizm ve eş seçimi tutumları arasındaki ilişkilerin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi

Laible, D., Carlo, G., Torquati, J., ve Ontai, L. (2004). Children's Perceptions of Family Relationships as Assessed in a Doll Story Completion Task: Links to Parenting, Social Competence, and Externalizing Behavior. Social Development. 13. 551- 569.

Larson, J. H. (1992). “You're my one and only”: Premarital counseling for unrealistic beliefs about mate selection, The American Journal of Family Therapy, 20:3, 242-253,

Levinger, G. (1976). A social psychological perspective on marital dissolution. Journal of Social Issues, 32, 21-47.

Lippa, R. A. (2009). Sex differences in sex drive, sociosexuality, and height across 53 nations: Testing evolutionary and social structural theories. Archives of Sexual Behavior, 38(5), 631-651.

Main, M., ve Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth Strange Situation. In M. T. Greenberg, D. Cicchetti, & E. M. Cummings (Eds.),

Morsünbül, Ü. & Çok, F. (2011). Bağlanma ve ilişkili değişkenler. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(3), 553-570.

Özer, İ. Ö. (2018). Bağlanmanın doğal sonucu: Ayrılma kaygısı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 125-134.

Ridgeway, C. L., & Diekema, D. (1992). Are gender differences status differences? In C. L. Ridgeway (Ed.),

Stuecheli, J., Blaner, B., Johns, C. R., & Siegel, M. S. (2015). CAPI: A coherent accelerator processor interface. IBM Journal of Research and Development, 59(1), 7-1.

Simpson, J. A. (1990). Influence of attachment styles on romantic relationships. Journal of personality and social psychology, 59(5), 971.

Simpson, J. A., & Belsky, J. (2008). Attachment theory within a modern evolutionary framework. Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications, 2, 131-157.

Soysal, A. Ş., Bodur, Ş., İşeri, E., & Şenol, S. (2005). Bebeklik dönemindeki bağlanma sürecine genel bir bakış. Klinik Psikiyatri, 8(2), 88-99.

Sümer, N., ve Güngör, D. (1999). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma. Turk Psikoloji Dergisi, 14(43), 71–106.

Sümer, N. (2012). Ana babalık ve bağlanma. Ana babalık: Kuram ve araştırma, 169-191

Şahin, A., Civil, F., Savaş, E., & Dalgar, G., (2022). Erken Çocuklukta Bağlanma: John Bowlby ve Mary Ainsworth Açısından İncelenmesi. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1), 85-92.

Slater, R. (2007). Attachment: Theoretical development and critique. Educational psychology in practice, 23(3), 205-219

Stackert, R., ve Bursik, K. (2003). Why am I unsatisfied? Adult attachment style, gendered irrational relationship beliefs, and young adult romantic relationship satisfaction. Personality and Individual Differences.

Taşkaya, R. (2019). Ergenlerin bağlanma stilleri, sorumluluk duygu ve davranışları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doctoral dissertation, Yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi, Karabük).

Tüzün, O., & Sayar, K. (2006). Bağlanma kuramı ve psikopatoloji. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 19(1), 24-39.

Uğur, R. (2017). Heteroseksüel çiftlerin bağlanma romantizm ve eş seçimine yönelik tutumlarının çift uyumu ile ilişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Nişantaşı Üniversitesi.

Uytun, M. C., Oztop, D. B., & Esel, E. (2013). Evaluating the attachment behaviour in during puberty and adulthood. Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences, 26(2).

Valentine, K. A., Li, N. P., Penke, L., & Perrett, D. I. (2014). Judging a man by the width of his face: The role of facial ratios and dominance in mate choice at speed-dating events. Psychological Science, 25(3), 806- 811.

Winch, R. F. (1955). The theory of complementary needs in mate-selection: A test of one kind of complementariness. American Sociological Review, 20(1), 52-56.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-26

Nasıl Atıf Yapılır

Yıkıcı, N. B. (2023). Bağlanma Kuramı Perspektifinden Yetişkinlik Döneminde Eş Seçiminin İncelenmesi. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(37), 1814–1828. https://doi.org/10.5281/zenodo.10431668