Örgütsel Sinizmin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Kültürel Zekânın Düzenleyici Rolü: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma


Özet Görüntüleme: 128 / PDF İndirme: 68

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10051998

Anahtar Kelimeler:

Hastane Yöneticileri, Yöneticilik Tarzları, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık

Özet

Bu çalışmanın amacı örgütsel sinizmin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde kültürel zekânın düzenleyici rolünü beş yıldızlı otel işletmeleri çalışanlarının algılarına göre değerlendirmektedir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerine uygun bir şekilde ve kolayda örnekleme yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri İstanbul’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 421 katılımcıdan soru formu yoluyla elde edilmiştir. Katılımcılardan örgütsel sinizm ile ilgili 14, örgütsel özdeşleşme ile ilgili 6, kültürel zekâ ile ilgili 20 ve demografik etkenlerle ilgili 5 ifadeye yanıt vermeleri istenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, örgütsel sinizmin örgütsel özdeşleme üzerinde negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunurken örgütsel sinizmin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde kültürel zekânın düzenleyici rolü bulunmamaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Abraham, R. (2000). Organizational cynicism: Bases and consequences. Genetic, Social, And General Psychology Monographs, 126(3), 269-292.

Akçay, V. H. (2018). Örgütlerde prososyal davranışlar, sinizm ve psikolojik sermaye ilişkisi: Örgütle özdeşleşmenin moderatör etkisi. Business and Economics Research Journal, 9(2),381-393.

https://doi.org/10.20409/berj.2018.111

Aksoy Kürü, S. (2020). Örgütsel özdeşleşme ve performans ilişkisi: Ulusal yazında bir meta-analizi çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (41), 438-459. https://doi.org/10.30794/pausbed.741146

Aktaş, K. (2019). İşgörenlerin adanmışlık düzeyi ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinin performans algısına etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. (548155), SB Enstitüsü, İnönü Üniversitesi.

Alagöz, M. (2019). Dönüştürücü liderlik anlayışı ile örgütsel sinizm ve örgütsel özdeşleşme ilişkisi: Bir araştırma. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. (546555), SB Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi.

Altınöz, M., Çöp, S. & Sığındı, T. (2011). Algılanan örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm ilişkisi: Ankara’daki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(21), 285-316.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (7.baskı). Sakarya Kitabevi.

Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C., & Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management and Organization Review, 3(3), 335-371. https://doi.org/10.1111/j.1740-8784.2007.00082.x

Argon, T., & Ekinci, S. (2016). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm düzeylerine ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1-19. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182908

Ashforth, B. E., & Mael, F. (1989). Social identity theory and the organization. Academy of Management Review, 14(1), 20-39. https://doi.org/10.2307/258189

Ayık, A., Şayir, G., & Bilici, A. (2016). The effect of regular and practical traffic training in formal education on children's traffic knowledge and perception. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(2), 233-254. https://doi.org/10.14527/pegegog.2016.012

Bateman, T. S., Sakano, T., & Fujita, M. (1992). Roger, me, and my attitude: Film propaganda and cynicism toward corporate leadership. Journal of Applied Psychology, 77(5), 768-771. https://doi.org/ 10.1037/0021-9010.77.5.768.

Bedeian, A. G. (2007). Even if the tower is “ivory,” it ısn't “white:” Understanding the consequences of faculty cynicism. Academy of Management Learning & Education, 6(1), 9-32. https://doi.org/ 10.5465/AMLE.2007.24401700

Beldek, E. G. (2015). Örgütsel özdeşleşme örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet ilişkisi: Görgül bir araştırma. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. (408804), SB Enstitüsü, Türk Hava Kurumu Üniversitesi.

Brandes, P. M. (1997). Organizational cynicism: Its nature, antecedents, and consequences [Doctoral dissertation]. The University Of Cincinnati.

Buchanan, B. (1974). Government managers, business executives, and organizational commitment. Public Administration Review, 34(4), 339-347. https://doi.org/10.2307/975244

Cook, W. W., & Medley, D. M. (1954). Proposed hostility and pharisaic-virtue scales for the MMPI. Journal of Applied Psychology, 38(6), 414-418. https://doi.org/10.1037/h0060667

Dean, J. W., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. The Academy of Management Review, 23(2), 341-352. https://doi.org/10.2307/259378

Delken, M. (2004). Organizational cynicism: A study among call centers [Master Thesis]. University Of Maastricht.

Düzgün, E., & Yeşiltaş, M. (2019). Otel işletmelerinde algılanan örgütsel destek ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracılık etkisinin incelenmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(3), 533-552. https://doi.org/10.24010/soid.628745

Earley, P. C. (2002). Redefining interactions across cultures and organizations: Moving forward with cultural intelligence. Research in Organizational Behavior, 24, 271-299. https://doi.org/10.1016/S0191-3085(02)24008-3

Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural Intelligence: Individual interactions across cultures. Stanford Business Books.

Earley, P. C., & Mosakowski, E. (2004). Cultural intelligence. Harvard Business Review, 82(10), 139-146.

Erdost, H. E., Karacaoğlu, K. & Reyhanoğlu, M. (2007). Örgütsel sinizm kavramı ve ilgili ölçeklerin Türkiye'deki bir firmada test edilmesi. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Sakarya, 514-524.

Erkutlu, H. V. (2017). Negatif örgütsel davranış. Akademisyen Kitabevi.

George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10a Ed.). Pearson.

İlhan, M., & Çetin, B. (2014). Kültürel zekâ ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29-2), 94-114.

James, M.S.L. (2005). Antecedents and consequences of cynicism in organızations: An examination of the potential positive and negative effects on school systems [Unpublished doctoral dissertation]. The Florida State Unıversity College of Business.

Kalağan, G. & Güzeller, C. O. (2010). Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 83- 97.

Kalağan, G. (2009). Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. (250571), SB Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi.

Kanter, D. L., & Mirvis, P. H. (1989). The cynical americans: Living and working in an age of discontent and disillusion. Jossey-Bass.

Karacaoğlu, K. & İnce, F. (2012). Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) örgütsel sinizm ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Kayseri organize sanayi bölgesi örneği. Business and Economics Research Journal, 3(3), 77-92.

Kayış, A. (2010). Güvenilirlik analizi (Reliability analysis). Şeref Kalaycı (Ed.) SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde, s.401-419. Asil Yayın Dağıtım.

Kerse, G., & Karabey, C. N. (2017). Algılanan örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşmeye etkisi: Örgütsel sinizmin aracı rolü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 375-398.

Livermore, D. (2010). Leading with cultural intelligence. The new secret to success. Amacom.

Mael, F., & Ashforth, B. E. (1992). Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification. Journal of Organizational Behavior, 13(2), 103-123. https://doi.org/10.1002/job.4030130202

Niederhoffer, A. (1967). Behind the shield: The Police in urban society. Doubleday & Company.

Palalar A. D. & Arıkboğa, F. Ş. (2017) Etik liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisi ve bir uygulama. Yönetim ve Ekonomi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., 24(2), 349-369. https://doi.org/10.18657/yonveek.335229

Pelit, E., & Pelit, N. (2014). The effects of mobbing on organizational cynicism: A study on hotels in Turkey. International Journal of Human Resource Studies, 4(1), 34-56. doi:10.5296/ijhrs.v4i1.4996

Pelit, O., & Soybalı, H. H. (2021). Örgütsel sinizmin işten ayrılma niyetine etkisi: Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 477-498. https://doi.org/10.32572/guntad.954205

Polat, M. (2009). Örgütsel özdeşleşmenin öncülleri ve ardılları üzerine bir saha çalışması [Yayınlanmamış doktora tezi]. (263032), SB Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi.

Polat, M., & Meydan, C. H. (2010). Örgütsel özdeşleşmenin sinizm ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisi üzerine bir araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi, 9(1), 145-172.

Sadeghian, E. (2011). Presentating of the effectual cultural intelligence model of manager on effectiveness Iran khodro organization of Iran. European Journal Of Scientific Research, 61(3), 401-414.

Seçer, İ. (2015). Spss ve Lisrel ile pratik veri analizi (2.baskı). Anı Yayıncılık.

Serinkan, C., & Tülü, M. (2021). Örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm ilişkisi: Pamukkale Üniversitesindeki idari personele yönelik bir araştırma. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 6(14), 48-70. https://doi.org/10.25204/iktisad.836186

Sezgin, O., Tolay, E., & Sürgevil, O. (2016). Örgütsel değişim sinizmi: çalışanların değişime karşı tutumlarının incelenmesine yönelik nitel bir araştırma. Öneri Dergisi, 12(45), 411-438. https://doi.org/10.14783/od.v12i45.1000020020

Şantaş, F., Uğurluoğlu, Ö., Kandemir, A., & Çelik, Y. (2016). Sağlik çalışanlarinda örgütsel si̇ni̇zm, iş performansı ve örgütsel özdeşleşme düzeyleri̇ arasindaki̇ ili̇şki̇leri̇n incelenmesi̇. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 867-886.

Tokgöz, N. & Yılmaz, H. (2008). Örgütsel sinisizm: Eskişehir ve Alanya’daki otel işletmelerinde bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 283- 305.

Tüzün, İ. K. (2006). Örgütsel güven, örgütsel kimlik ve örgütsel özdeşleşme ilişkisi, uygulamalı bir çalışma [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. (186835), SB Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.

Uyar, İ. E. (2018). Hemşirelerde örgütsel sinizm ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. (514448), SB Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.

Yeşil, S. (2013). Kültür ve kültürel farklılıklar: liderlik açısından teorik bir değerlendirme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 52-81.

Yılmaz, G. Ö. & Kaya, G. D. (2015). Turizm sektöründe kültürel zekanın önemi: Konaklama işletmelerinde bir araştırma. Turizm Akademik Dergisi, 2(2), 29-44.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-29

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldırım, Y. (2023). Örgütsel Sinizmin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Kültürel Zekânın Düzenleyici Rolü: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), 99–108. https://doi.org/10.5281/zenodo.10051998