Demokrat Parti Dönemi Dış Politikaları


Özet Görüntüleme: 1500 / PDF İndirme: 216

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10459272

Anahtar Kelimeler:

Demokrat Parti, Dış Politika, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri

Özet

Çok partili hayata geçişin önünü açan Demokrat Parti, ekonomide de köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. O dönemde, yüksek kalkınma oranlarına erişime izin veren faal bir dış siyasette uygulanmıştır. Bu dönemde bilhassa Amerika Birleşik Devletleriyle bağlantılar üst düzeye tırmanmıştır. Soğuk Savaş'ın ana yapısının oluştuğu bu dönemde dikkatler Batı'ya çevrilmiş olup, bir önceki dönemin aksine de daha agresif bir dış politika izlenmiştir. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin Truman Doktrini ile sosyo-ekonomik yapısında büyük değişiklikler kaydedilmiştir. Türkiye'nin savunma ekseni NATO üye devletleri tarafından desteklenmiştir. Türkiye, Batı'da bir kulüp olan Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunmuştur. Ortadoğu yurtlarına ilişkin dış siyasette ABD ve Batı'nın yönü benimsenmiştir. Özellikle Kıbrıs için İngiltere yeni bir yön veren olarak girmiştir. Bu çalışmada, Demokrat Parti'nin 10 yıllık iktidar döneminde yaşanan dış politika ve onu etkileyen dinamikleri incelenecektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Adevelioğlu, A. ve Kürkçüoğlu Ö.(2002). Filistin Sorunu. Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler ve yorumlar, İstanbul: I. İletişim Yayınları, s.651.

Ahmad, F.(1994). Modern Türkiye’nin Oluşumu. Sarmal Yayınevi.

Albayrak, M.(2002). DP Hükümetlerinin Politikaları. Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları.

Akşin, S.(2004). Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi (1789-1980). İmaj Yayıncılık.

Aydemir, Ş. S.(1988). Menderes’in Dramı (1899-1960). Remzi Kitabevi.

Batyal, Y.(2007). “Demokrat Parti Dönemi Ekonomi Politikası”. Ankara: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi X, Sayı 40.

Bora, T. ve Can, K. (2009), Devlet Ocak Dergâh. İletişim Yayınları.

Burçak, R. S.(1979). Türkiye’de Demokrasi’ye Geçiş (1945-1950). Olga Matbaası.

Doğaner, Y.(2005). “İngiliz büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Demokrat Parti Dönemi Türkiye’sinde Dış İlişkiler”. Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi, 8-12 Aralık 2003, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, s.653.

Duman, O. Ö.(2012). Türk Dış Politikası ve Bu Politikanın Dinamiklerine Etki Eden Dış Gelişmeler, Demokrat Parti Dönemi. Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Atatürk Dergisi, 1(1), 295-315.

Eker, A. ve Kılınç, U.(1998). “Dış Politikada Gelişmeler ve Türk Dış Politika Perspektifleri” .Cumhuriyet 1923-1998 Dönemi Değerlendirmesi Siyasal Değerlendirme II. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Erer, T.(1966). Türkiye’de Parti Kavgaları. Ticaret Postası Matbaası.

Erhan, Ç.(2001). Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri. İmge Yayınları.

Fırat, M.(2002). “Yunanistan’la ilişkiler”. Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, I, İstanbul: İletişim Yayınları.

Fırat M. ve Kürkçüoglu, Ö.(2002). “Orta Doğu’yla Olan ilişkiler”. Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, I, İletişim Yayınları.

Gönlübol, M. (1974). Olaylarla Türk Dış Politikası 1919-1973. Sevinç Matbaası.

Gönlübol, M. ve Ülman, H.(1996). Olaylarla Türk Dış Politikası (1945-1965). Ankara.

Hatipoglu, S.(2009). Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Politikası. Hatay.

Karpat K, (2010), Asker ve Siyaset, Timaş yayınları.

Kırkpınar, L.(2000). Demokrat Parti ve Muhalefet Stratejisi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 10(9), 84-98.

Lewis, B. (2007). Ortadoğu. Arkadaş Yayınları.

Mumcu,A.(1992). Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi. İnkılâp Kitapevi.

Ortaylı İ. (2010). Türkiye’nin Yakın Tarihi. Timaş Yayınları.

Özbudun, E.(2007). Çağdaş Türk Politikası. Doğan Kitabevi.

Özçelik, P. K.(2010). Demokrat Parti’nin Demokrasi Söylemi. Üniversitesi SBF Dergisi, 65 (3), 166.

Sander, O.(2001). Siyasi Tarih ( 1918–1994 ). İmge Kitabevi Yayınları.

Sarınay, Y.(2002). “Türkiye’nin NATO’ya Girişi ”. Türkler Ansiklopedisi, XVI, Yeni Türkiye Yayınları.

Sitembölükbaşı, Ş.(2004). “Menderes Adnan”, İslam Ansiklopedisi, XXIX, Diyanet Vakfı Yayınları.

Tunaya, T. Z.(1995). Türkiye’de Siyasi Partiler 1856-1952. İkinci baskı, İstanbul.

Tuncay, M.(1997). “Siyasal Tarih(1950-1960)”. Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye Tarihi 1908-1980, Sina Akşin (edt). Cem Yayınları.

Turan, R. ve Safran, M.(2009). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Okutman Yayıncılık.

Uyar, H.(1999). Tek Parti Yönetimi ve CHP. Boyut Yayınları.

Yalçın, D. Akbıyık, Y. ve Özkaya, Y. (2008). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları. s.533.

Yücel, M. S. (2002). Menderes Dönemi (1950-1960). Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, ss. 835-854.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

Kazarel, H., Kazarel, H., Kazarel, G. N., & Kazarel, K. (2023). Demokrat Parti Dönemi Dış Politikaları. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(37), 1977–1990. https://doi.org/10.5281/zenodo.10459272