Yönetimsel Süreçlere Yönelik Fenomenolojik Bir Değerlendirme


Özet Görüntüleme: 34 / PDF İndirme: 20

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616876

Anahtar Kelimeler:

yönetim süreçleri, okul yöneticisi, fenomenoloji

Özet

Bu araştırmada okul yöneticilerinin yönetim süreçlerine yönelik sahip oldukları görüşler belirlenmek istenmiştir. Bu amaç doğrultusunda özel ve devlet okullarında görev yapan 25 okul yöneticisiyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninde yürütülen çalışmanın verileri içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmada okul yöneticilerinin yönetim süreçleri olan karar verme, planlama, örgütleme, iletişim, etkileme, eşgüdümleme ve değerlendirme süreçlerine yönelik görüşleri alınmış ve bu görüşler temalar ve kodlara ayrılarak bulgular oluşturulmuştur. Elde edilen bulgulara göre okul yöneticileri karar verme süreci kuramsal kararlar, örgütsel kararlar, kişisel kararlar, estetik kararlar, ekonomik kararlar ve bürokratik kararlar olarak algılamaktadır. Benzer şekilde planlama süreci de yine kanuna uygun hareket etme ve merkez teşkilatın beklentilerini karşılama olarak algılanmaktadır. Yönetim süreçlerinden örgütleme süreci ise okul yöneticileri tarafından okul içi gruplara destek sağlama, okul içinde etkili ve açık bir iletişim kurma, gruplara ve öğretmenlere liderlik ederek sorumluluk alma olarak ifade edilmiştir. Araştırmada elde edilen bir diğer bulgu iletişim sürecine yöneliktir. Buna göre okul yöneticileri iletişim sürecini kişisel iletişim, mesleki iletişim ve etkili iletişim olarak gruplandırmışlardır. Etkileme süreci hakkında ise okul yöneticilerinin bu süreci motivasyon sağlama olarak algıladıkları söylenebilir. Yönetim süreçlerinden koordinasyon süreci de çatışmanın çözüme kavuşturulması, okul içi etkinlikler için ilgili grupların kurulması ve bu gruplar arasındaki iletişim odaklı uyumun sağlanması olarak görülmektedir. Bulgulara göre okul yöneticileri değerlendirmeyi teftişten daha çok rehberlik etme olarak görmektedir ve bunu sağlayabilmek için bazı yeterlilikle ile değerlendirme modellerine ihtiyaç duymaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Aydın, M. (2014). Eğitim yönetimi. (10. Baskı). Gazi Kitabevi.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (16. Baskı). Pegem Akademi.

Ersoy, A.F. (2017). Fenomenoloji. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.), Eğitimde nitel araştırma desenleri (2. Baskı) içinde (ss. 81-138). Anı Yayıncılık.

Gedikoğlu, T. (1997). Eğitim yönetimi dün, bugün ve 20001i yıllara doğru. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3, 299-308.

Gül, İ. (2017). Yönetim süreçlerinin etkililiği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 14(2), 1370-1387. doi:10.14687/jhs.v14i2.4546

Güngör, S. (2014). Eğitim ve eğitim yönetiminde paradigmalar. Kafkas Üniversitesi, e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 26-40.

Kocabıyık, O.O. (2016). Olgubilim ve gömülü kuram: Bazı özellikler açısından karşılaştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 55-66.

Küçüker, E. (2015). Eğitimin yönetsel temelleri. A. Tanrıöğen ve R. Sarpkaya (Ed.), Eğitim bilimine giriş içinde (ss. 155-181). Anı Yayıncılık.

Örücü, D. ve Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu: Nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 167-197.

Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.

Özden, M. ve Saban, A. (2017). Nitel araştırmalarda paradigma ve teorik temeller. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.), Eğitimde nitel araştırma desenleri (2. Baskı) içinde (ss. 1-30). Anı Yayıncılık.

Öztaş, N. (2015). Yönetim: Örgüt ve yönetim kuramları. Otorite Yayınları.

Sarıbaş S. ve Babadağ, G. (2015). Temel eğitimin temel sorunları. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 3(1), 18-34.

Sucu, Y. (2018). Yönetim Nedir? Yönetici Kimdir? http://yuksekbilgili.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/yonetim.pdf

Yavuz, M., & Gülmez, D. (2016). The assessment of service quality perception in higher education. Ted Eği̇ti̇m ve Bi̇li̇m, 41, 184, 251-265.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Doğan, H., Tuğ, A., Körlük, A., Göçmen, F. D., & Kayır, H. (2024). Yönetimsel Süreçlere Yönelik Fenomenolojik Bir Değerlendirme. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(38), 41–52. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616876